Các đề luyện thi_13585718_20230519_093525

pdf 2 trang Kiều Nga 07/07/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Các đề luyện thi_13585718_20230519_093525", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcac_de_luyen_thi_13585718.pdf

Nội dung text: Các đề luyện thi_13585718_20230519_093525

  1. UBND TỈNH KON TUM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2022 – 2023 Môn: TIẾNG ANH Ngày thi: 13/6/2022 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn này có 02 trang) I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Tổng điểm toàn bài: 10,00 điểm 2. Điểm nhỏ nhất là 0,25 điểm II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PARTS Qs CONTENTS POINTS 1 D 0,25 Part I 2 B 0,25 (1,00 point) 3. C 0,25 4 B 0,25 5 B 0,25 6 C 0,25 Part II 7 A 0,25 ( 3,00 points) 8 A 0,25 9 D 0,25 10 B 0,25 11 A 0,25 12 D 0,25 13 C 0,25 14 C 0,25 15 A 0,25 16 C 0,25 17 to speaking 0,25 Part III 18 Hasn’t finished/ has not finished 0,25 ( 1,00 point) 19 Wouldn’t have / didn’t have 0,25 20 Was built 0,25 21 Pollution 0,25 Part IV 22 disappointed 0,25 ( 1,00 point) 23 severely 0,25 24 Singer(s) 0,25 25 A 0,25 Part V 26 C 0,25 ( 1,00 point) 27 B 0,25 28 A 0,25 29 result 0,25 Part VI 30 them 0,25 (1,00 point) 31 control 0,25 Trang 1/2
  2. PARTS Qs CONTENTS POINTS 32 they 0,25 Part VII 33 in the park 0,25 (1,00 point) 34 under a park bench 0,25 35 Yes, (he did) 0,25 36 some flowers 0,25 37 from going/ getting/ coming 0,25 Part VIII 38 I thought (that) it would cost 0,25 ( 1,00 point) 39 4 hours a day/ daily/ everyday to practice 0,25 40 The planet (which/that is) closest 0,25 HẾT Trang 2/2