Đề khảo sát thử học sinh dự tuyển vào Lớp 6 - Lần 1

doc 57 trang nhatle22 11980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề khảo sát thử học sinh dự tuyển vào Lớp 6 - Lần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_khao_sat_thu_hoc_sinh_du_tuyen_vao_lop_6_lan_1.doc

Nội dung text: Đề khảo sát thử học sinh dự tuyển vào Lớp 6 - Lần 1

 1. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 01) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Viết các số sau: a, Bốn mươi ba phẩy năm mươi lăm b, Mười bảy phần hai mươi tư c, Số gồm bảy đơn vị, tám phần nghìn d, Hai và năm mươi hai phần ba mươi chín 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, cm = 25 dm b, 1088 cm = 108 .8 c, 3214 kg = 32 14 d, 4 dm2 38mm2 = cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 68,09 và 68,1 b, 67,03 và 67,3 c, 5 và 12 d, 8 và 1,59 3 3 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 27,961 + 373,28 b, 717,83 – 609,49 c, 64,32 : 1,6 d, 14,43 x 1,02 Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số nam nhiều hơn nữ 4 bạn. Hỏi: a, Lớp đó có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ? b, Số bạn nam chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn trong lớp? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC, D là điểm nằm trên cạnh BC. Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABD = 48 cm2 và BD = 16 cm; DC = 6cm. Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 49 x 4 + 28 : 4 – 37 B = 5 - 5 + 1 2 2 2. Tìm x, biết : ( x + 1 ) : 1 = 3 7 3 4 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 1
 2. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 01) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Em là Nguyễn tiến Trung, học sinh lớp 5A trường tiểu học nguyễn thị minh khai, quận tây hồ thành phố hà nội. Năm nay, em được danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc. Bố mẹ cho em đi du lịch ở vịnh hạ long (Quảng ninh). a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi chữa hết lỗi chính tả. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống ( ) dưới đây. - thật thà: - nhanh nhẹn: . - chăm chỉ: - dũng cảm: b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh hai câu thơ sau: Một cây àm chẳng ên on Ba cây chụm ại ên hòn úi cao Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Tuy nhà Hồng nghèo nhưng bạn ấy học rất giỏi a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép? b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả một đồ vật mà em yêu quý (cặp sách, gấu bông, bàn học .) ? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 02) 2
 3. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 1 (3,0 điểm) 1. Viết các số sau: a, Năm mươi ba phẩy ba mươi lăm b, Sáu mươi chín phần mười c, Số gồm ba đơn vị, năm mươi mốt phần trăm d, Bảy và mười ba phần hai mươi tư 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, dm = 36m b, 166 cm = 16 .6 c, 5072 kg = 5 72 d, 2 dm2 11mm2 = cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 50,1 và 50 b, 14,06 và 14,60 c, 7 và 12 d, 2 và 0,41 5 5 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 515,28 + 134,57 b, 334,46 – 148,642 c, 6045 : 15 d, 26,54 x 17 Bài 3 (1,5 điểm): Một đàn gà có 150 con, trong đó số gà trống bằng 1 số gà mái. 4 Hỏi có bao nhiêu con gà trống? bao nhiêu con gà mái? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có cạnh là 6cm. a, Tính chu vi, diện tích hình vuông đó? b, Gọi M là điểm nằm chính giữa cạnh AB. Nối M với C, nối M với D. Hình bên có mấy hình tam giác? Mấy hình tứ giác? Tính diện tích tam giác MCD. Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : ( 1 + x) : 5 = 4 4 7 9 Hết tài nguyên giáo dục KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 02) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: 3
 4. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Hội liên hiệp phụ nữ việt nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đữ được Nhà nước chao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương xao vàng, huân chương độc lập hạng ba, huân chương lao động hạng nhất a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Nói trước quên - Đoàn kết là sống, là chết - Việc nhỏ nghĩa - Xấu người đẹp nết còn hơn .người b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): tr hoặc ch để hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: Công a như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước ong nguồn .ảy ra Một lòng thờ mẹ kính a .o òn ữ hiếu mới là đạo con Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Nếu em được lên lớp 6 thì bố mẹ cho em đi nghỉ mát ở Hạ Long. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép? b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả một cây cho em bóng mát, quen thuộc với em (cây bàng, cây phượng, câu đa, .) Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 03) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Viết các số sau: a, Chín mươi lăm phẩy bốn mươi hai 4
 5. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 b, Ba mươi tư phần năm mươi bảy c, Số gồm tám đơn vị, bảy mươi mốt phần trăm d, Bốn và bốn phần mười lăm 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, mm = 1,6cm b, 275 cm = 2 .75 c, 3802 kg = 38 2 d, 41 m2 3cm2 = dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 38,35 và 38,53 b, 19,10 và 19,1 c, 4 và 11 d, 7 và 3,51 3 3 2 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 315,54 + 54,476 b, 212,40 – 168,68 c, 45,9 : 12 d, 60,3 x 18 Bài 3 (1,5 điểm): Tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi. Biết rằng số tuổi của con bằng 2 số tuổi của mẹ. Tính số tuổi của mỗi người? 5 Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình chữ nhật ABCD; AB = 36 cm; BC 20cm. E là điểm chính giữa cạnh AB. Nối E với C. a, Tính diện tích hình thang AECD? b, Nối A với C. Hình bên có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ACE? Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : ( x - 1 ) : 5 = 13 3 6 15 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 03) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Hôm nay sau bao năm dốc toàn bộ tâm lực dạy dỗ giáo sư Vàng Anh tổ chức thi nhạc cho những học trò của ông hằng yêu quý Họ là Ve Sầu Dế Mèn Gà Trống Vịt Ông nghe tim đập hồi hộp 5
 6. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp. b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Trước lạ sau - Hẹp nhà bụng - Thức khuya dậy - Áo lành khéo vá, hơn áo rách may b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. (Sáng nào mẹ em cũng dậy rất sớm) Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn ca dao, tục ngữ sau: Chim khôn kêu tiếng ảnh ang Người khôn nói tiếng ịu àng dễ nghe Đất tốt trồng cây ườm à Những người thanh lịch nói a ịu àng. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: An vừa đi học về, mẹ cũng vừa đi làm về. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép? b, Tìm cặp từ hô ứng của câu và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu trên. Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả cảnh đẹp trên quê hương em (buổi bình minh, hoàng hôn, cánh đồng lúa chín, .) Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 04) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Viết các số sau: a, Bảy mươi lăm phẩy bốn mươi sáu b, Tám mươi ba phần tám mươi tư c, Số gồm năm đơn vị, năm phần trăm d, Hai và ba mươi mốt phần ba mươi lăm 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm 6
 7. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 a, 284 cm = dm b, 314 cm = 31 . 4 c, 6248 g = 6 248 d, 11 cm2 25 mm2 = cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 15,63 và 15,629 b, 14,02 và 14,2 c, 9 và 11 d, 3 và 0,74 8 8 4 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 146,58 + 432,75 b, 542,871 – 321,86 c, 7272 : 18 d, 17,52 x 24 Bài 3 (1,5 điểm): Nhà bác Ba nuôi 80 con trâu và bò, trong đó số bò nhiều hơn số trâu là 8 con. Hỏi: a, Nhà bác Ba có bao nhiêu con trâu? Bao nhiêu con bò? b, Số trâu chiếm bao nhiêu phần trăm so với số tổng số trâu và bò? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên cạnh BC. Nối A với M. Tính diện tích tam giác ABM, biết diện tích tam giác AMC = 18 cm2 và CM = 6 cm; MB = 5 cm. Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (2 + x) : 4 = 11 7 5 16 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 04) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Bà của an mới mất lên an sin nghỉ học mấy ngày niền. Sau đám tang bà, an chở lại nớp, nòng lặng chĩu nỗi buồn. thế là bạn ấy chẳng bao giờ được nghe bà kể chuyện cổ tích, được bà vuốt ve, âu yếm a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả? b, Tìm một động từ, một tính từ trong đoạn văn trên. Câu 2 (1,5 điểm) 7
 8. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Gần mực thì đen, gần đèn thì - Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí . - Giấu đầu hở - Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở đỡ đần b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): r, d hoặc gi để hoàn chỉnh đoạn văn sau: Hoa ấy đẹp một cách .ản .ị . Mỗi cánh hoa ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc ực ỡ. Lớp lớp hoa ấy ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Vì Minh chăm chú nghe cô giáo giảng bài nên bạn ấy đã tiến bộ hơn trong học tập. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép? b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả con vật mà em yêu quý ? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 05) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Viết các số sau: a, Tám mươi tám phẩy mười tám b, Mười lăm phần bốn mươi lăm c, Số gồm bốn đơn vị, ba mươi chín phần nghìn d, Sáu và ba mươi phần năm mươi tư 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, .cm = 124 dm b, 3425 cm = 34 . 25 c, 1652 kg = 16 52 d, 12 dm2 9 mm2 = cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) 8
 9. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 a, 2,081 và 20,81 b, 15,67 và 15,76 24 3 6 c, và 3 d, và 1,21 7 7 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 579,63 + 442,38 b, 124,87 – 98,98 c, 2448 : 12 d, 63,24 x 12 Bài 3 (1,5 điểm): Tổng số học sinh khối 5 là 110 em. Số học sinh nam bằng 5 số 6 học sinh nữ. Hỏi khối 5 có bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 15cm, chiều dài bằng 4 chiều rộng. 3 a, Tính chu vi hình chữ nhật ABCD? b, Gọi M là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối M với C, nối A với C. Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ADC? Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (1 + x) : 5 = 3 6 9 5 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 05) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Cà Mau đất xốp mùa nắng đất nẻ chân chim nền nhà cũng rạn nứt trên cái đất phập phều và lám gió dông như thế cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi Cây bình bát cây bần cũng quây thành chòm thành rặng rễ phải dài phải cắm sâu vào lòng đất a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp. b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Ba chìm bảy - Xấu người . nết 9
 10. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 - Yếu trâu còn hơn bò - trên đoàn kết một lòng. b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: .ông trường Tam Đảo chạy quanh quanh Dòng ước qua nhà .ấp ánh xanh Bãi cỏ nhấp nhô sóng ượn Đàn cừu .on gặm cỏ yên ành Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Trên triền đê, đàn trâu đang gặm cỏ. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép? b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ chỉ (thời gian, địa điểm hay mục đích)? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả thầy cô giáo mà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc của em trong những năm học qua? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 06) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Sáu mươi hai phẩy ba mươi bảy b, Hai mươi lăm phần mười c, Số gồm bảy đơn vị, chín mươi lăm phần trăm d, Năm và sáu phần bốn mươi lăm 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, . mm = 34 cm b, 328 cm = 3 . 28 c, 2874 kg = 2 874 d, 27m2 32 cm2 = dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 91 và 91,03 b, 10,01 và 10,1 10
 11. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 9 4 3 c, và 1 d, và 0,44 5 5 7 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 235,97 + 763,65 b, 542,99 – 432,394 c, 4836 : 12 d, 20,5 x 24 Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh giỏi bằng 3 số học sinh 5 còn lại. Hỏi : a, Lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi? b, Số học sinh chưa giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC có diện tích 150 cm2. Nếu kéo dài về phía B một đoạn BN = 7cm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 21 cm2. Tính cạnh đáy BC? Bài 5 (2 điểm) Tìm x, biết : (x - 1 ) : 4 = 18 3 7 23 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 06) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Mùa xuân, phượng ra lá. Lá sanh um, mát dượi, ngon nành như me lon. Lá ban đầu sếp lại còn e, giần giần xòe ra cho dó đưa đẩy. Mùa này, chim chóc về đậu rất nhiều. Những cơn mưa xuân lất phất làm cho nó thêm đáng yêu hơn. a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả. b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên. Câu 2 (1,5 điểm) Cho các từ : Thật thà, hiền lành, siêng năng a, Tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với mỗi từ trên. b, Đặt một câu có sử dụng một trong ba từ ở trên ? Câu 3 (1,5 điểm) 11
 12. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Em hãy điền vào chỗ trống ( ): tr hoặc ch để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: ong vòm lá mới .ồi non .ùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa .ờ con, phần .áu bà .ưa ảy vào. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Khỉ thông minh,mưu mẹo. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? thuộc kiểu câu gì? b, Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ của câu trên? Cho biết dấu phẩy trong câu trên có tác dụng gì? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả ngôi trường thân yêu của em? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 07) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Mười bảy phảy mười lăm b, Tám mươi lăm phần hai mươi tám c, Số gồm bốn đơn vị, ba phần nghìn d, Sáu và sáu phần hai mươi ba 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, . dm = 12 m b, 467 cm = 4 . 67 c, 2006 kg = 2 6 d, 15 m2 18 cm2 = dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 13,01 và 13,001 b, 140,05 và 140,5 6 1 9 c, và 1 d, và 1,24 5 5 4 12
 13. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 568,71 + 23,879 b, 614,98 – 146,45 c, 7605 : 15 d, 26,72 x 14 Bài 3 (1,5 điểm): Hai cửa hàng bán được 665 tấn gạo.Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được, biết rằng số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng 3 số bán được của cửa hàng 4 thứ hai. Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 25 cm2. a, Tính chu vi hình vuông ABCD? b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 46 x 2 – 18 : 3 + 6 B = 3 - 6 + 1 5 5 Tìm x, biết : (3 + x) : 4 = 16 7 5 19 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 07) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra trơi, từ phía cổng chường bỗng suất hiện một chú bộ đội. Chú là bố của dũng. chú tìm đến nớp của con mình để trào thầy giáo cũ. a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết các lỗi chính tả. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Khoai ruộng lạ, mạ ruộng - Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ . con lăn - Lên thác ghềnh - Của ít lòng . b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) 13
 14. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Con cò ặn ội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc ỉ on Lúa chiêm ấp ó đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà ên. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Mùa xuân, cây bàng như khoác lên mình tấm áo mới. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? thuộc kiểu câu gì? b, Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu trên? Cho biết trạng ngữ ở câu trên là trạng ngữ chỉ (thời gian, địa điểm hay mục đích)? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả con đường mà hàng ngày em đi học tới trường? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 08) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Sáu mươi hai phẩy sáu mươi bảy b, Hai mươi mốt phần bảy mươi tám c, Số gồm không đơn vị, bốn mươi ba phần nghìn d, Một và một phần mười lăm 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, . dm = 2,6 m b, 3021 cm = m cm c, 2307 m = 2 307 d, 10 m2 80cm2 = dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 7,846 và 7,85 b, 15,615 và 15,62 c, 3 và 0,57 d, 7 và 1 2 4 5 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: 14
 15. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 a, 378,25 + 36,492 b, 169,03 – 89,98 c, 54,26 x 2,9 d, 20,65 : 35 Bài 3 (1,5 điểm): Lớp 5A có số HS nam bằng 2/3 số HS nữ. Biết rằng lớp đó có 18 HS nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu HS? Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 81 dm2. a, Tính chu vi hình vuông ABCD? b, Nối A với C, nối B với D. Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 35 x 3 – 21 : 7 + 14 B = 5 - 6 + 1 5 5 Tìm x, biết : (5 + x) : 4 = 2 7 9 3 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 08) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Mình là Quách tuấn Lương, học sinh lớp 4B trường tiểu học cù chính lan, thị xã Hòa bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên tiền phong, mình rất súc động được biết ba của hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết các lỗi chính tả. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống ( ) dưới đây. - Có mới nới - Xấu gỗ, nước sơn - Mạnh dùng sức, dùng mưu - Ngày nắng . mưa b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: 15
 16. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Không thể ẫn chị Chấm với bất cứ người ào khác. Chị Chấm có một thân hình ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo ẳn, chắc ịch. Đôi ông mày không tỉa bao giờ, mọc òa xòa tự nhiên, àm cho đôi mắt của chị dịu dàng đi. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu văn: Nhờ thầy giáo giảng bài kĩ hơn nên bạn An học tốt hơn. a, Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ? b, Tìm cặp quan hệ từ của câu và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì trong câu? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả cảnh sum họp vào một buổi tối của gia đình em ? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 09) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Ba trăm linh hai phẩy hai mươi ba b, Năm mươi tám phần tám mươi lăm c, Số gồm ba mươi mốt đơn vị, bảy phần trăm d, Bốn và năm phần mười hai 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, . cm = 11 m b, 3030 g = kg g c, 0,35 ha = .m2 d, 10 dm2 80mm2 = .cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 125,07 và 125,70 b, 49,6 và 49,62 c, 1 và 0,25 d, 9 và 1 4 4 5 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 864,08 + 3,492 b, 124,96 – 56,063 c, 57,97 x 2,06 d, 77,916 : 3,02 16
 17. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 14km/giờ. Tính quãng đường AB ? biết người đó đi lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang ABCD, biết đáy bé AB = 20,5cm; đáy lớn CD = 34,5cm. Kéo dài 1 đoạn CN = 6cm thì diện tích hình thang tăng thêm 48cm2. Tính diện tích hình thang ABCD ? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 43 x 6 – 112 : 4 + 79 B = 8 - 7 + 2 3 3 Tìm x, biết : (3 + x) : 4 = 12 7 9 13 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 09) Câu 1 (1,5 điểm) Cho các từ dưới đây, từ nào viết sai chính tả? Em hãy chép lại từ đó sau khi đã sửa lỗi chính tả? Xấm chớp, nỗ nực, sản xuất, trắng chẻo, lề nếp, xinh xắn, chúng đích. Câu 2 (1,5 điểm) a, Em hãy điền một từ đồng nghĩa vào chỗ trống ( ) dưới đây. - nhỏ bé: - cần cù: - lười biếng: - thông minh: b, Hãy đặt câu với một trong những từ tìm được. Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Nhìn từ xa ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp õn là hàng ngàn ánh ến trong xanh. Tất cả đều óng ánh, ung inh trong ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn ũ ũ bay đi, bay về, ượn ên ượn xuống. 17
 18. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 4 (1,5 điểm) Từ “sắc” trong câu nào là đồng âm? Trong câu nào là nhiều nghĩa? a, Những bông hoa đang khoe sắc b, Con dao này rất sắc c, Cô ấy có sắc đẹp không mấy ai sánh được Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi ? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 10) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Hai mươi hai phẩy hai mươi ba b, Bảy mươi tám phần bốn mươi hai c, Số gồm tám mươi chín đơn vị, sáu phần nghìn d, Ba và mười hai phần mười lăm 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, . cm = 25 dm b, 22060 g = kg g c, 2104 m = 1 104 d, 6 dm2 40mm2 = .cm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 42,75 và 42 b, 38,009 và 38,09 c, 5 và 0,61 d, 12 và 1 7 8 5 5 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 124,69 + 37,926 b, 124,96 – 56,063 c, 32,07 x 5,8 d, 48,048 : 0,8 Bài 3 (1,5 điểm): Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 45km/giờ, đến B lúc 10 giờ. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? 18
 19. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 4 (1,5 điểm) : Một mảnh đất hình thang ABCD, đáy lớn 24m; đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng 1/2 đáy lớn. a, Tính diện tích hình thang ABCD? b, Người ta dành 48% để làm nhà, vậy diện tích làm nhà là bao nhiêu mét vuông? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 28: 4 + 2 x 42 : 3 B = 9 - 4 + 5 9 9 Tìm x, biết : 100 x (x + 2,8) = 998,3 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 10) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Ê-đê hay Xơ-đăng Chăm hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con chúa Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ có nhau a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp. b, Tìm thêm 2 dân tộc khác mà em biết. Câu 2 (1,5 điểm) Cho đoan văn sau: Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn trên thành 2 nhóm: từ láy và từ ghép Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Bác àm nghề chở đò đã ăm năm ay. Với chiếc thuyền an ênh đênh mặt nước, ngày này qua ngày khác, bác chăm o đưa khách qua ại trên sông. Câu 4 (1,5 điểm) Tìm TN, CN, VN trong các câu dưới đây: a, Hồi nhỏ, Hùng rất say mê học vẽ. 19
 20. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 b, Trong lớp, lúc thầy giáo giảng bài, Nam xin vào lớp muộn. c, Mùa xuân, trên núi rừng Tây Bắc, hoa ban nở trắng trời, trắng núi. Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả một buổi sáng mùa xuân đẹp trời trên quê hương em? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 11) Bài 1 (3,0 điểm) 1.Viết các số sau: a, Năm trăm hai mươi tám phẩy linh năm b, Bốn mươi sáu phần sáu mươi tư c, Số gồm ba mươi hai đơn vị, mười bảy phần trăm. d, Hai và mười lăm phần hai mươi bảy 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, 125dm = m b, 6050 g = kg g c, 3408 mm = m mm d, 24 m2 8cm2 = .dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 72 và 72,27 b, 3,475 và 3,5 c, 9 và 2,205 d, 12 và 1 3 4 15 15 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 269,08 + 235,9 b, 554,06 – 352,114 c, 3,52 x 18 d, 7218 : 90 Bài 3 (1,5 điểm): Hai thành phố A và B cách nhau 245 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút thì ô tô còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét? 20
 21. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang vuông ABCD, có AB = 4cm; DC = 5cm; AD = 3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BDC. a, Tính diện tích 2 tam giác trên? b, Tính tỉ số phần trăm giữa 2 tam giác ABD và BDC? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 24,6 – (1,2 : 4 +5) x 6 B = 2 1 + 2 x 4 5 7 Tìm x, biết x là số tự nhiên sao cho : 2 + 1 < x < 6 3 3 2 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 11) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Gió tây lướt thướt bay qua rừng quyến hương thảo quả đi rải theo triền núi đưa hương thảo quả ngọt lựng thơm nồng vào những thôn xóm Chin San gió thơm cây cỏ thơm đất trời thơm người đi từ rừng thảo quả về hương thơm đậm ấp ủ trong từng nếp áo nếp khăn a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã điền các dấu chấm, dấu phẩy thích hợp. b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên? Câu 2 (1,5 điểm) Chọn các từ thích hợp trong ngoặc đơn dưới đây để điền vào chỗ chấm (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt) - Đen như - Nhanh như - Hôi như - Nói như - Hót như Câu 3 (1,5 điểm) Em hãy điền vào chỗ trống ( ): tr hoặc ch để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Chú Trung vừa ồng trọt giỏi vừa ăn nuôi giỏi, vườn nhà chú cây nào cũng ĩu quả. Dưới ao, cá ôi, cá ép, cá ắm từng đàn. Cạnh ao là uồng lợn, có con âu đứng gần đó, ông rất đẹp. 21
 22. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 4 (1,5 điểm) Tìm TN, CN, VN trong các câu dưới đây: a, Vào giờ ra chơi, giữa sân trường, học sinh nô đùa thật vui vẻ. b, Vì danh dự nhà trường, chúng em luôn phấn đấu trở thành học sinh giỏi toàn diện. c, Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi. Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả người mẹ thân yêu của mình? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 12) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Đọc các số sau: a, 74 : 100 b, 10,221 : . c, 24 : 45 d, 0,005: 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, 506mm = m b, 30 phút = giờ c, 4204 m = 42 4 . d, 41,5m2 = .m2 .dm2 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 6,596 và 6,62 b, 34,800 và 34,8 c, 11 và 2,705 d, 14 và 1 3 4 11 11 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 223,108 + 23,98 b, 132,06 – 88,114 c, 6,52 x 24 d, 240,36 : 12 Bài 3 (1,5 điểm): Mua 5 m vải hết 75.000 đồng. Hỏi mua 8,5 m vải thì hết bao nhiêu tiền? 22
 23. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 4 (1,5 điểm) : Cho hình thang ABCD, biết đáy bé AB = 5cm; đáy lớn CD = 8,4cm; chiều cao AH = 2,1m. a, Tính diện tích hình thang ABCD? b, Kéo dài cạnh DC về phía C một đoạn CN = 2cm. Nối B với N. Hỏi diện tích hình thang ABND hơn diện tích hình thang ABCD bao nhiêu mét vuông? Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 4,63 x (3,4: 0,2) – 24 + 3,25 B = 3 - 1 + 2 1 4 5 Tìm x, biết : 2,54 x x + 7,46 x x = 30 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 12) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: “Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng lề. Trời ầm ầm dông dó, biển đục ngầu dận dữ . Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc xôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, ghắt gỏng”. a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết lỗi chính tả? b, Tìm một từ láy trong đoạn văn trên? Câu 2 (1,5 điểm) Cho các từ sau: nhỏ nhẹ, đi, chậm chạp, mặt mũi, giếng, tươi tốt, buôn bán. Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ: từ đơn; từ láy; từ ghép. Câu 3 (1,5 điểm) a, Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Trưa ay bà mệt phải ằm Thương bà cháu đã giành phần ấu cơm Bà cười: vùa át vừa thơm Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ần b, Điền vào chỗ trống s hay x sao cho phù hợp. .ay sưa; ay lúa; dòng ông; xao uyến; sáng uốt. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu sau: Thầy giáo đang giảng bài, bạn Nam xin ra ngoài gặp mẹ. a, Hãy thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trên. b, Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Xác định CN, VN của câu ( mỗi vế) ? 23
 24. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả người cha thân yêu của mình? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 Năm học: 2012 – 2013 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 13) Bài 1 (3,0 điểm) 1. Đọc các số sau: a, 523 : 36 b, 50,26 : . c, 26 : 65 d, 0,305: 2. Em hãy viết lại rồi điền số hoặc đơn vị vào chỗ chấm a, 208 cm = m b, 12 giờ = ngày c, 24,05 m = m .cm d, 4 m3 40dm3 = .m3 3. So sánh (>, < hoặc =) a, 436,456 và 436,5 b, 39,21 và 39 c, 14 và 3,05 d, 25 và 2 5 4 10 10 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 23,14 + 428,98 b, 12,076 – 0,653 c, 12,64 x 13 d, 702 : 7,2 Bài 3 (1,5 điểm): Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Tính vận tốc của người đó là bao nhiêu km/giờ? Biết quãng đường AB dài 45km. Bài 4 (1,5 điểm) : Một hình thang có đáy lớn là 42cm, đáy bé bằng 5/6 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang. 24
 25. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 5 (2 điểm) 1. Tính A = 42 : 6 + 2 x 14 - 4 B = 5 - 11 x 1 2 5 Tìm x, biết : (x – 2,5) x 1,2 = 6,216 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 13) Câu 1 (1,5 điểm) Cho đoạn văn: Thấy trời hạn hán quá lâu, làm cho đồng ruộng, cỏ cây, chim muông chết dần, chết mòn vì khát, Cóc quyết tâm lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. a, Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi sửa hết lỗi chính tả? Câu 2: Cho các từ: xinh đẹp, chật chội, vẽ, nhanh nhẹn, đi đứng, tươi tắn, đẹp. Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ: từ đơn; từ láy; từ ghép. Câu 3 (1,5 điểm) a, Em hãy điền vào chỗ trống ( ): l hoặc n để hoàn chỉnh đoạn thơ sau: Ơn trời mưa ắng phải thì ơi thì bừa cạn, ơi thì cày sâu Công ênh chẳng quản âu đâu Ngày ay ước bạc, ngày sau cơm vàng. b, Điền r, d hay gi vào chỗ chấm: a tộc ; cụ à; cặp a; .a vào. Câu 4 (1,5 điểm) Cho câu sau: Lũ trẻ con chăn trâu, thả diều, chơi trò ô ăn quan a, Hãy thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn (địa điểm) cho câu trên. b, Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Xác định CN, VN của câu? Câu 5 (4,0 điểm) Em hãy tả cảnh bình minh đẹp trên quê hương em. 25
 26. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 14) Câu 1: Tìm x: a, 3,25 + 0,9 – x = 0,97 b, 4,4 – 9,2 + x = 1,2 c, 7 + x - 2 = 4 d, 13 + x - 7 = 5 5 5 4 8 Câu 2: Đặt rồi tính: a, 96,2 : 52 b, 1470 : 14 c, 112,56 : 28 d, 5,04 : 0,35 Câu 3: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3 đáy lớn. Chiều cao 5 là 15,5m. hãy: a, Tính diện tích thửa ruộng hình thang trên? b, Người ta sử dụng 30% để trồng hoa, hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu mét vuông? Câu 4: Một người bỏ ra 1.800.000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau người ta thấy tiền lãi bằng 30% tiền mua. Hỏi: a, Người đó lãi bao nhiêu tiền? b, Cả tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu tiền? Câu 5: Quãng đường AB dài 150km. a, Một ô tô đi hết quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô? b, Một người đi xe đạp với vận tốc 20km/giờ thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi hết quãng đường đó? 26
 27. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 14- Tham khảo đáp án 40 Bộ đề) Câu 1: Nghĩa của các từ láy dưới đây có điểm nào giống nhau: Khấp khểnh, gập ghềnh, mấp mô, lấp ló, thập thò, lập lòe. Tìm thêm 5 từ láy tương tự. Câu 2. Điền s hoặc x vào chỗ trống áng nay em dậy ớm, ửa oạn ách vở, em lại bài một lượt rồi ang nhà bạn Nam rủ bạn cùng đi học. Trường em không a, ây bằng gạch, àn bằng i măng. Ngoài ân trường có cây oài . Học inh úm quanh cô giáo. Tiếng kẻng vang lên. Chúng em ách cặp, ếp hàng vào lớp. Câu 3: Xếp các tính từ (in nghiêng) vào ba nhóm: tính từ chỉ đặc điểm của sự vật, tính từ chỉ đặc điểm của hoạt động, tính từ chỉ đặc điểm của trạng thái. Nhà to, học giỏi, nằm nghiêng, sông dài, hát hay, ngủ ngon, cây cao, chạy nhanh, hiểu sâu, giếng sâu, đi chậm, buồn tê tái, sân rộng, chiến đấu dũng cảm. Câu 4: Nhà thơ Tố Hữu nhớ lại cảnh rừng Việt Bắc được gợi tả trong đoạn thơ có nét gì đẹp: Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuân hoa nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình. Theo em, hình ảnh người dân Việt Bắc được gợi tả trong đoạn thơ có nét gì đẹp? 27
 28. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 5: Mùa xuân mát mẻ với chồi biếc, hoa thơm, mùa hè rực rỡ, chói chang, mùa thu dịu dàng, trong trẻo, mùa đông bập bùng ánh lửa, ấp ủ mầm xanh. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Hãy tả một mùa mà em yêu thích. Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 15) Câu 1: Tính a, 87,29 : 43 b, 2704 : 32 c, 14,4 x 18 d, 34,02 – 19,20 Câu 2: Hiệu hai số là 22. Số thứ nhất bằng 5 số thứ hai. Tìm hai số đó? 3 Câu 3: Một lớp có 32 học sinh, trong đó số học sinh khá giỏi chiếm 25 %, còn lại là học sinh trung bình. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh khá giỏi? bao nhiêu học sinh trung bình. (không có học sinh yếu, kém). Câu 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 360m. chiều rộng bằng 1 chiều 3 dài. a, Tính diện tích của sân vận động đó? b, Người ta đã làm xong 80% diện tích sân, tính diện tích sân chưa làm xong? Câu 5: Một ô tô khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 165 km. hết 28
 29. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 Năm học: 2012 – 2013 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 15- Tham khảo đáp án 40 Bộ đề) Câu 1: Trong hai tổ hợp in nghiêng dưới đây, tổ hợp nào là từ ghép? Vì sao em hiểu như vậy? a, Bộ áo dài này đẹp thật. b, Áo dài quá, không mặc được. Câu 2: Trong các từ láy dưới đây, từ nào là từ láy: Nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhẻ, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, mỏng manh, mênh mông, mênh mang, mệt mỏi, máu mủ, tươi tắn, tươi cười, tươi tốt, nghẹn ngào, ngây ngất, ngẫm nghĩ, ngon ngọt. Những từ không phải từ láy thì là loại từ gì? Chúng có gì đặc biệt? Câu 3: Trong bài thơ Bài hát trồng cây, nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết: Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say Ai trồng cây Người đó có ngọn gió Rung cành cây Hoa lá đùa lay lay. Theo em, tác giả muốn nói người đọc điều gì qua hai khổ thơ trên? Câu 4: Ở ngã ba đầu làng hay một góc sân trường, trong khu nhà em ở hay trên đường em đi học, có một cái cây cho bóng mát quen thuộc, thân thiết với em. 29
 30. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Hãy tả lại cái cây đó. hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 16) Câu 1: Tính a, 15,3 : (1 + 0,25 x 16) b, 40,28 - 22,5 : 12,5 + 1,7 c, 1,6 x 1,1 + 1,8 : 4 d, 18 – 10, : 3 + 5,05 Câu 2: Một sân gạch hình vuông có chu vi là 100m. Tính diện tích sân gạch đó? Câu 3: Một đàn gà có 24 con, số gà trống bằng 2 số gà mái. Tính số gà mỗi loại? 5 Câu 4: Quãng đường AB dài 203 km . Ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô? Câu 5: Một cửa hàng bán gạo trong ba ngày bán được 1,5 tạ gạo. Ngày thứ nhất bán được 60 kg, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần số gạo thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba được bao nhiêu ki-lô-gam? Câu 6: Một trường có 900 học sinh, trong đó số học sinh nam là 400 bạn. a, Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh nữ? b, Số học sinh giỏi chiếm 12%. Hỏi số học sinh giỏi là bao nhiêu bạn? hết 30
 31. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 16- Tham khảo đáp án 40 Bộ đề) Câu 1: Nghĩa của các từ ghép sách vở có hoàn toàn trùng với nghĩa của từ đơn sách, vở hay không? Vì sao? Yêu cầu như trên đối với các từ ghép: nhà cửa, đất nước. Câu 2: Điền tr hay ch thích hợp vào chỗ ? Kể uyện phải chung thành với uyện, phải kể đúng với các tình tiết của câu uyện, các nhân vật có trong uyện. Đừng biến giờ kể uyện thành giờ đọc uyện. Câu 3: Tìm trạng ngữ trong các câu sau: a, Một hôm, trong chuyến đi chơi thăm phong cảnh đất nước, Lạc Long Quân gặp Âu Cơ thuộc dòng dõi Tiên ở trên trời, đẹp người đẹp nết. b, Một năm sau, nhân ngày trong trong gió mát, Lê Lợi cùng các quan đi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng. c, Từ đó, để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Long Quân đã cho mình mượn gươm thần giết giặc, Lê Lợi bèn đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm. Câu 4: Ngủ ngoan A-kay ơi, ngủ ngoan A-kay hỡi Mẹ thương A-kay, mẹ thương bộ đội Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần Mai sau con lớn, vung chày lún sân (Nguyễn Khoa Điềm – Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ) 31
 32. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Người mẹ đã diễn tả những mong ước gì đẹp đẽ qua lời ru cất lên từ trái tim yêu thương của mình? Câu 5: Năm tháng trôi qua nhưng em không thể quên được cô giáo dạy em hồi lớp 1. Đó là người đã cầm tay giúp em viết từng nét chữ đầu tiên, là người đã ân cần chỉ bảo cho em bao điều hay lẽ phải. Em hãy tả lại cô giáo đầu tiên của mình. hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 17) Câu 1: Tính a, 341,97 + 23,092 b, 37,2 – 24,58 c, 20,7 x 25 d, 229,14 : 1,14 Câu 2: Tìm x a, 240 : x + 118 = 178 b, 2 + x = 1 9 c, x x 6 = 4,08 + 2,28 d, x : 4 – 8,1 = 10,4 Câu 3: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m. Câu 4: Tổng của hai số là 60. Số thứ nhất bằng 5 số thứ hai. Tìm hai số đó? 7 Câu 5: Một mảnh vườn hình thang vuông có đáy lớn 70m, đáy bé 50m, chiều cao là 40m. a, Tính diện tích mảnh đất trên? b, Người ta trồng cây xoài trên diện tích mảnh đất hình thang nói trên, biết rằng trồng mỗi cây cần 1,5m2 đất? Hỏi trồng được bao nhiêu cây? Câu 6: Một xe máy khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ. Tính quãng đường AB, biết vận tốc của xe máy là 36km/giờ. 32
 33. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 ÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 17) Câu 1: Cho đoan văn sau: Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời a, Tìm danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn. b, Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. Câu 2: Tìm bộ phận Chủ ngữ, Vị ngữ, Trạng ngữ trong mỗi câu dưới đây: Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt ồn ã của thành phố thủ đô. Câu 3: Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm? Từ nào là từ nhiều nghĩa? a, Vàng: - Giá vàng trong nước tăng đột biến. - Tấm lòng vàng. - Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường. b, Bay: - Bác thợ nề đang cầm bay trát tường. - Đàn cò đang bay trên trời. - Đạn bay vèo vèo. - Chiếc áo đã bay màu. Câu 4: Cho các từ sau: Lững thững, thướt tha, đủng đỉnh, róc rách, thì thào, lác đác, khúc khích, lộp độp, lách cách, the thé, đoàng đoàng, ào ào. a, Phân các từ láy trên thành các kiểu: láy tiếng, láy âm, láy vần, láy cả âm và vần? b, Trong các từ trên, từ nào là từ tượng thanh? Từ nào là từ tượng hình? 33
 34. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 5: Xung quanh em có biết bao loài hoa. Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, một hương thơm độc đáo. Hoa hồng màu đỏ thẫm, thơm ngát, hoa đào màu hồng phai, hoa lan trắng ngần lấp ló qua kẽ lá, mùi hương ngan ngát. Hoa sen thoang thoảng, cánh hoa đỏ nhạt xòe ra phô đài sen xanh và nhị vàng Hãy tả một cây hoa mà em yêu thích. hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 18) Câu 1: Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại: Từ ghép có nghĩa phân loại và từ ghép có nghĩa tổng hợp. Bạn học, bạn đường, bạn đời, anh em, anh cả, em út, chị dâu, anh rể, ruột thịt, hòa thuận, thương yêu, vui buồn. Câu 2: Phân biệt nghĩa của các từ láy sau: nho nhỏ, nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhen, nhỏ nhẻ. Câu 3: Chỉ ra các bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau: a, Hoa dạ hương gửi mùi thơm đến mừng chú bọ ve. b, Gió mát đêm hè mơn man chú. c, Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất trong rừng. Câu 4: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ chấm . (xanh rờn, xanh biếc, xanh ngắt, xanh lơ, xanh rì, xanh um, xanh xao) - Hàng cây bên sông; - Tường quét vôi màu ; - Trời thu . – Cỏ mọc ; - Lúa con gái – Khuôn mặt ., hốc hác - Cây cối mọc Câu 5: “Đất nghèo nuôi những anh hùng Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên Đạp quân thù xuống đất đen Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. 34
 35. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 (Trích Việt Nam thân yêu – Nguyễn Đình Thi – TV4, tập 1) Khổ thơ trên gợi cho em cảm xúc gì về truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta? Câu 6: Hãy tả tấ lịch treo tường nhà em (hoặc một nơi nào khác). HẾT KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 18) Câu 1: Viết các số sau: a, Ba mươi ba phần sáu mươi hai: b, Mười bốn và hai mươi ba phần ba mươi bảy: c, Số gồm năm đơn vị, chín mươi tám phần nghìn: d, tám mươi tư phẩy một trăm linh ba: Câu 2: Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có: A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút Câu 3: Điền dấu >, <, = a, 5,009 . 5,01 b, 11,389 11,39 c, 0,825 . 0,815 d, 20,5 20,500 e, 5,786 .5,678 g, 87,659 . 86,7 Câu 4: Đặt tính rồi tính: a, 1,345 + 86,39 b, 69 – 30,05 c, 16,07 x 0,26 d, 10,6 : 4,24 Câu 5: Viết số hoặc đơn vị thích hợp vào ô trống. a, 530 cm3 = dm3 b, 42 m = .mm 10 c, 25% của 40 lít là: . d, .cm2 = 23dm2 e, 7090 kg = tấn kg g, 45080 g = 450 .80 m, 73 mm2 = cm2 n, 2007cm = .m Câu 6: Hỗn số 52 được viết thành số thập phân nào? 5 A. 5,25 B. 5,52 C. 5,4 D. 52,5 Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích 64cm2 là: A. 32cm B. 8cm C. 128cm D. 12cm Câu 8: Một ô tô đi với vận tốc 24km/ giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu mét/ phút? A. 24 B. 400 C. 40 D. 2400 Câu 9: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2,4cm; chiều rộng bằng 1 chiều dài là: 3 A. 1,92 cm2 B. 0,8cm2 C. 19,2cm2 D. 0,192cm2 35
 36. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD, lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = 1 MB, 3 Nối M với C. Tính diện tích tam giác AMC, DMC? Biết AB = 48cm; BC = 9cm. Câu 11: Đặt rồi tính a, 1 phút 25 giây – 45 giây b, 6 năm 7 tháng – 4 năm 11 tháng c, 7 giờ 15 phút : 5 d, 34 phút 46 giây + 25 phút 28 giây e, 1 giờ 40 phút : 5 Câu 12: Tính: a, 25,257 – 6,25 : 0,5 b, 14,65 x 2,05 + 4,008 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 19) Câu 1: Điền dấu phẩy vào những chỗ cần thiết trong các câu sau: Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào sáo sậu sáo đen đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau trêu ghẹo nhau trò chuyện ríu rít Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn. Câu 2: a, Ghép thêm trạng ngữ chỉ thời gian hoặc địa điểm cho từng vế câu sau để tạo thành câu có trạng ngữ. - Lúa đã chín vàng - Trời đầy sương - Chúng em hăng hái phát biểu b, Ghép thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân hoặc mục đích cho từng vế câu sau để tạo thành câu có trạng ngữ. - Chúng em thi đua học tốt - Hồng đi cắt lá chuối khô che kín chuồng gà. Câu 3: Dùng hai gạch chéo (//) để tách bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của từng cặp câu sau: a, Suối chảy róc rách Tiếng suối chảy róc rách b, Sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền c, Ve kêu rộn rã Tiếng ve kêu rộn rã Câu 4: “Thế rồi cơn bão qua Bầu trời xanh trở lại Mẹ về như nắng mới Sáng ấm cả gian nhà.” 36
 37. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 (Trích Mẹ vắng nhà ngày bão – Đặng Hiển – TV4, tập 1) Hai câu thơ cuối nói lên những tình cảm gì của bố và hai con sau nhiều ngày mong đợi mẹ? Câu 5: Nhà em (hay ở địa phương em) có nhiều hoa vào dịp tết. Hãy tả một loại hoa mà em quan sát được? Hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 19) Câu 1: Viết các số sau: a, Mười sáu phần trăm: . b, Ba mươi mốt phẩy hai mươi lăm: c, Hai và chín phần mười: d, Số thập phân gồm năm mươi tư đơn vị, bốn mươi tám phần nghìn: Câu 2: Đặt rồi tính: a, 325,34 + 48,57 b, 57,40 – 39,28 c, 65,04 x 6,5 d, 125,76 : 1,6 Câu 3: Điền dấu >, <, = a, 29,5 29,49 b, 327,300 327,3 c, 49,589 49,59 d, 10,186 10,806 e, 23,474 23,5 g, 3,898 3,9 Câu 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a, 8km 32m = km b, 1 phút 45 giây = .phút c, 15 kg 2g = kg d, 3 cm2 35mm2 = cm2 Câu 5: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 10% của 8dm là: A. 10cm B. 70cm C. 8cm D. 0,8 Câu 6: 20% số đó là 18, vậy số đó là bao nhiêu? A. 38 B. 9 C. 90 D. 75 Câu 7: 7m2 56cm2 = dm2 ? A. 7,506 dm2 B. 7,56dm2 C. 700,56dm2 D. 70,56dm2 Câu 8: Viết số hoặc đơn vị thích hợp vào ô trống: a, 2,38dm = m dm b, 2km 90m = .km c, 208kg = 2 .8 d, dm = 1,43m Câu 9: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 5 giờ 15 phút và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với 45 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B? Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có kích thước như hình vẽ: a, Trong hình trên có mấy hình tam giác? A 48cm B b, Chu vi của hình chữ nhật? c, Tính diện tích hình tam giác ADM? 12cm 37
 38. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 DC M Câu 11. Tính a, 15 : 2,5 – 72 x 0,35 b, 1456 : 4 + 6 x 12,09 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TIẾNG VIỆT: 90 phút (Đề số 20) Câu 1: Xác định từ loại của các thành ngữ sau: - Nhìn xa trông rộng - Dân giàu nước mạnh Câu 2: Đối với mỗi kiểu láy dưới đây, em hãy tìm 5 từ: - Láy tiếng (ví dụ: xanh xanh): - Láy âm (may mắn): - Láy vần (bối rối): Câu 3: Tìm vế câu thích hợp điền vào chỗ trống cho các dòng sau để tạo thành những câu ghép. - Chim chóc hót ca, - Tuy bà tôi ở xa - Vì bà tôi kể chuyện rất hay Câu 4: Xác định TN, CN, VN trong các câu sau: a, Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường. b, Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ. c, Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng. d, Một làn gió chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy. Câu 5: Con đường quen thuộc từ nhà đến trường đối với em có nhiều kỉ niệm. Hãy viết bài văn tả lại con đường và nêu cảm xúc của em. hết 38
 39. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 21) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1.Một đàn gà vịt có tất cả 300 con. Số gà chiếm 56%. Số vịt có là: A. 57 con B. 228 con C. 132 con D. 143 con 2.Một hình vuông có chu vi là 16m. Diện tích của hình vuông là: A. 64cm2 B. 16cm C. 16cm2 D. 256cm2 3.Thể tích hình lập phương có cạnh 0,1cm là: A. 0,1cm3 B. 0,01cm3 C. 1 cm3 D. 0,001 cm3 4.Một người đi bộ đi được 24,75 km trong 3 giờ. Hỏi một giờ người đó đi được bao nhiêu km? A. 8,25 B. 4,25 C. 8,75 D. 3,45 5: Một đàn gà có 20 con gà trống và gà mái. Trong đó gà trống chiếm 20% . Hỏi gà mái có bao nhiêu con? A. 14 B. 12 C. 16 D. 4 6: Một hình chữ nhật có chu vi 36cm, chiều rộng bằng 1 chiều dài. Vậy diện tích hình 5 chữ nhật đó là: A. 45cm2 B. 20cm2 C. 16cm2 D. 80cm2 7. Tìm 25 % của 24: A. 6 B. 6,7 C. 5,76 D. 7,6 8. 1 của 35 kg là: A. 7 kg B. 10 kg C. 2 kg D. 30 kg 5 II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 23,54 + 48,958 b, 12,06 – 6,543 c, 12,6 x 43 d, 2464 : 4 Bài 3 (1,5 điểm): Một người đi tàu hỏa từ A lúc 22 giờ đêm hôm nay và đến B lúc 4 giờ 30 phút sáng hôm sau. Tính vận tốc của người đó là bao nhiêu km/giờ? Biết quãng đường AB dài 422,5km. 39
 40. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 4 (1,5 điểm) : Một hình thang có đáy lớn là 24cm, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang. hết KHẢO SÁT THỬ VÀO LỚP 6 – MÔ: TIẾNG VIỆT (thời gian 90 phút) (ĐỀ 22) Câu 1: Trong hai câu thơ sau, em hãy tìm 2 danh từ riêng, 2 danh từ chung và 2 tính từ? Trường Sơn: Chí lớn ông cha Cửu Long: Lòng mẹ bao la sóng trào. Câu 2: Với mỗi từ in nghiêng dưới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa: a, Cứng - Thỏi thép cứng: - Thái độ cứng quá: - Học lực loại cứng: b, Chín - Lúa chín: . - Thịt luộc chín: . - Suy nghĩ đã chín: Câu 3: Hãy cho biết nghĩa của từ “chân” trong một số trường hợp sử dụng sau đây: a, Đau chân b, chân giường, chân bàn c, chân tường, chân núi Trong các nghĩa này của từ “chân”, nghĩa nào là nghĩa gốc? nghĩa nào là nghĩa chuyển? Câu 4: Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi hôm nay”. (Trích Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa – TV5, tập 1) Em hãy tìm cảm xúc của tác giả về “Hạt gạo làng ta” qua đoạn thơ trên? 40
 41. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 5: Đã lâu chưa có dịp về thăm ông bà (hoặc cô, dì, chú bác, ). Em hãy viết thư hỏi thăm và nhắc lại một kỉ niệm trong dịp về quê lần trước. hết KHẢO SÁT THỬ HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 – LẦN 1 MÔN TOÁN: 90 phút (Đề số 22) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Sau khi giảm giá 15% thì giá quyển sách là 21250 đồng. Hỏi giá ban đầu của quyển sách là bao nhiêu? A. 25 000 đ B. 30 000đ C. 35 000 đ D. 40.000 đ 2. Tìm một số biết 25% của số đó là 35. Số đó là: A. 40 B. 140 C. 60 D. 400 3: 40% số đó là 60, vậy số đó là bao nhiêu? A. 100 B. 150 C. 300 D. 175,5 4. Phân số 1 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là? 5 A. 15 % B. 0,2 % C. 20% D. 2% 5. 2m2 6cm2 = dm2 ? A. 20,6 dm2 B. 2,06dm2 C. 200,6dm2 D. 200,06dm2 6: Chu vi của hình vuông có diện tích 16cm2 là: A. 32cm B. 8cm C. 16cm D. 12cm 7: Một ô tô đi với vận tốc 24km/ giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu mét/ phút? A. 24 B. 400 C. 40 D. 2400 8: Giá 7 kg vải là 59500đ. Hỏi 4,5 kg vải cùng loại thì bao nhiêu tiền? A. 38.250 đ B. 15750 đ C. 38200 đ D. 36250 đ II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 58,701 + 23,89 b, 61,97 – 16,5 c, 26,65 : 13 d, 26,32 x 24 Bài 2 (1,5 điểm): Hai cửa hàng bán được 234 mét vải. Tìm số mét vải mỗi cửa hàng bán được, biết rằng số mét vải cửa hàng thứ hai bán được bằng 4 số bán được của cửa 5 hàng thứ nhất. Bài 3 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 36 cm2. a, Tính chu vi hình vuông ABCD? 41
 42. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 b, Kéo dài một đoạn CN = 3cm thì diện tích tăng thêm 9cm2. Vậy so với lúc đầu thì diện tích tăng bao nhiêu phần trăm? hết KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Tiếng Việt (90phút) – đề 23 Câu 1: Em hãy gạch chân dưới những chữ viết sai chính tả và chép lại khi sửa hết lỗi. Giữa cảnh nhộn nhịp của rờ da trơi, từ phía cổng chường bỗng suất hiện một trú bộ đội. Chú là bố của dũng. Chú tìm đến nớp của con mình để trào thầy giáo cũ Câu 2: Từ hay trong câu nào là tính từ? động từ? quan hệ từ? a, Cô bé nghĩ xem mình có nên tiếp tục hát nữa hay thôi b, Cô bé hát rất hay c, Cô bé mới hay tin ông cụ qua đời Câu 3: Đọc đoạn trích sau: “Phùng Khắc Khoan là người con của Xứ Đoài. Ông vốn thông minh từ nhỏ. Tài năng của ông phát lộ từ rất sớm. Trước khi mất, bà mẹ của Phùng Khắc Khoan trối trăng với chồng nên gửi con theo học Nguyễn Bỉnh Khiêm”. a, Tìm trong đoạn trích trên: - Một câu kể Ai làm gì? - Một câu kể Ai là gì? - Một câu kể Ai thế nào? b, Gạch chân và xác định thành phần CN, VN, TN của từng câu? Câu 4: Viết những từ ghép có tiếng “trung” vào từng mục cho phù hợp: trung kiên, trung nghĩa, trung bình, trung du, trung hậu, trung gian, trung lập, trung thành, trung thần, trung thu, trung tâm, trung thực. a, Tiếng trung có nghĩa là “ở giữa”: b, Tiếng trung có nghĩa là “một lòng, một dạ”: Câu 5: Cho câu “ Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng”. a, Câu trên có mấy vế câu? Xác định CN, VN của các vế câu đó? b, Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 42
 43. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Câu 6: Em đã làm được nhiều việc tốt giúp đỡ bạn (cho bạn mượn đồ dùng học tập, chăm sóc bạn khi bạn bị mệt, giúp bạn học bài, ). Hãy kể lại cho các bạn nghe một việc làm mà em nhớ nhất. Hết KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Toán (90phút) – đề 23 Câu 1: Điền dấu (>, <, =) vào ô trống cho thích hợp: a, 42 4,25 b, 67 6,785 5 8 c, 3,14 31 d, 6,6 6 3 4 5 Câu 2: Đặt tính rồi tính. a, 4,32 + 28,501 b, 76,008 – 39,19 c, 5,33 x 6 d, 3,44 : 4 Câu 3: Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày thứ nhất bán được 400kg đường. Ngày thứ hai bán được số đường bằng 3/5 số đường bán được của ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu tạ đường? Câu 4: Hiện nay tuổi của 2 bà cháu cộng lại là 70 tuổi. Cháu kém bà 50 tuổi, Tính tuổi của cháu sau 5 năm nữa? Câu 5: Một đội trồng rừng. Sau một năm số cây còn lại trên đồi là 600 cây. Người ta dự tính số cây sống còn lại đó chiếm 75% so với tổng số cây mang đi trồng. Hỏi lúc đầu đội đã mang bao nhiêu cây đi trồng? Câu 6: Cho tam giác ABC, D là điểm nằm trên cạnh BC. Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABD = 48 cm2 và BD = 16 cm; DC = 9cm. hết 43
 44. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Toán (90phút) – đề 24 Câu 1: Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào ô trống a, 56 cm2 = m2 b, 45 phút = giờ c, kg = 3 tấn 50kg d, 1716m = 17 .16 Câu 4: Hiện nay tổng số tuổi mẹ và con là 48 tuổi, mẹ hơn con 26 tuổi. a, Tính tuổi mẹ hiện nay? tính tuổi con hiện nay? c, Cách đây 3 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu tuổi? Câu 3: Lớp 5A có 28 học sinh, trong đó số HS nữ bằng 3/4 số HS nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu HS nam? Nữ? Câu 3: Theo kế hoạch xã A phải trồng 40,2 ha cà phê trong năm 2011. Nhưng xã A đã trồng được 46,5 ha. Hỏi xã A đã trồng được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? Vượt mức so với kế hoạch là bao nhiêu? Câu 5: Có 2135 quyển sách được xếp đều vào 7 hộp. Người ta chia 5 hộp cho trường tiểu học và 2 hộp cho trường cấp 2. Hỏi mỗi trường được bao nhiêu quyển sách? Bài 6 : Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 45cm, chiều dài bằng 4 chiều rộng. 3 a, Tính chu vi hình chữ nhật ABCD? b, Gọi M là điểm chính giữa của cạnh AB. Nối M với C, nối A với C. Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? Tính diện tích tam giác ADC? hết 44
 45. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 - Môn : Tiếng Việt (90phút) – đề 24 I. Trắc nghiệm Câu 1: Danh hiệu huân chương cao quý nhất nước ta là: A. Huân chương Sao vàng B. Huân chương Quân công C. Huân chương Lao động D. Huân chương Độc lập Câu 2: Câu sau cần mấy dấu phẩy? “Trong rừng Thỏ Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh nhanh trí” A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3: Câu “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi”. có mấy vế câu? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 4: Câu “Khi đi trong làng, tôi thấy một mùi hương thân quen của đất quê”. Trạng ngữ trong câu trên chỉ? A. thời gian B. nơi chốn C. mục đích D. nguyên nhân Câu 5: Chết đuối bám cọc, Bụi bám đầy quần áo, Bé bám mẹ Các từ bám trong 3 ví dụ trên là những từ gì? A. Đồng nghĩa B. Đồng âm C. Nhiều ngĩa D. Trái nghĩa Câu 6: Các từ “trong” ở các từ: trong veo, trong vắt, trong xanh là những từ gì ? A. Trái nghĩa B. Nhiều nghĩa C. Đồng âm D. Đồng nghĩa Câu 7: Câu “Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương mẹ vẫn cố đứng vững”. Có mấy vế câu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 8: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? Tết đến hoa đào nở thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy. A. Lặp các từ ngữ B. Dùng từ ngữ nối C. thay thế từ ngữ D. Lặp từ ngữ và nối từ ngữ II. Tự luận Câu 1: Xác định Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a, Đằng xa, trong mây mờ, bóng những nhịp cầu sắt uốn cong đã xuất hiện. b, Mùa xuân, một thế giới hoa ban trắng trời, trắng núi. c, Mấy hôm trước, con đường này còn lầy lội. Câu 2: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Em hãy viết 5 – 7 câu nói lên những suy nghĩ của mình sau khi đọc câu ca dao - tục ngữ trên? Câu 3: Điền ch hay tr vào chỗ trống. a, Mẹ ả tiền mua cân ả cá b, Bà thường kể uyện đời xưa, nhất là .uyện cổ tích c, Gần ưa rồi mà anh ấy vẫn ưa ngủ dậy. Câu 4: Xếp 12 từ sau thành 4 nhóm từ đồng nghĩa: Chầm bập, vỗ về, chan chứa, ngập tràn, nồng nàn, thiết tha, mộc mạc, đơn sơ, đầy ắp, dỗ dành, giản dị, da diết. Câu 5: Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn nói về vai trò quan trọng của môn học 45
 46. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Tiếng Việt 5 mà em đã học. KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6- Môn : Tiếng Việt (90phút) – đề 25 I.Trắc nghiệm Câu 1: Hai câu “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”. Được liên kết với nhau bằng? A. thay thế từ ngữ và nối từ ngữ B. thay thế từ ngữ C. lặp lại từ ngữ D. dùng từ ngữ nối Câu 2: Trong ví dụ sau đây, Đại từ dùng để làm gì? “Hoa đang học. Em gái Hoa cũng vậy”. A. Dùng để xưng hô B. Dùng để thay thế cho danh từ C. Dùng để thay thế cho động từ D. Dùng để thay thế cho tính từ Câu 3: Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào câu sau: Mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống để . hàng, may ra còn một vài người A. lên / xuống B. phải / trái C. bán / mua D. cao / thấp Câu 4: Từ “lá” trong câu nào mang nghĩa gốc? A. Cây bàng này lá đã rụng gần hết B. Bác Ba vừ đưa cho em lá thư C. Lá cờ tung bay trong gió D. Bình mang lá phiếu đi bầu cử Câu 5 : Trong câu “ Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê , hát lên những bản nhạc dịu dàng” , tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào ? A. So sánh B. Nhân hóa C. So sánh và nhân hóa D. Điệp từ Câu 6. Hãy chỉ ra các cách liên kết câu có trong câu sau: Hoa thích làm cô giáo giống mẹ. Cũng có lúc Hoa thích làm bác sĩ giống bố. A. thay thế từ ngữ và nối từ ngữ B. thay thế từ ngữ C. lặp lại từ ngữ D. dùng từ ngữ nối Câu 7. Hãy chỉ ra các cách liên kết câu có trong câu sau: Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về giống cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột. A. thay thế từ ngữ và nối từ ngữ B. thay thế từ ngữ C. lặp lại từ ngữ D. dùng từ ngữ nối Câu 8. Các vế câu trong câu ghép “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió.” Được nối với nhau bằng cách nào? A. Nối bằng từ “vậy mà”. B. Nối bằng từ “thì”. C. Nối trực tiếp (không dùng từ nối). D. Nối bằng từ “mà” II.Tự luận Câu 1: Điền l/n vào chỗ chấm a, đâm chồi ảy .ộc b, nỗ ực c, lội ước d, năm .ần bảy ượt Câu 2: Cho đoạn văn: Hội liên hiệp phụ nữ việt nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đữ được Nhà nước chao tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương xao vàng, huân chương độc lập hạng ba, huân chương lao động hạng nhất 46
 47. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Em hãy chép lại đoạn văn trên sau khi đã sửa hết lỗi chính tả. Câu 3: Trong bài thơ “Khi mẹ vắng nhà” nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết: Mẹ bảo em: Dạo này con ngoan thế - Không mẹ ơi! Con đã ngoan đâu Áo mẹ mưa bạc màu Đàu mẹ nắng cháy tóc Mẹ ngày đêm khó nhọc Con chưa ngoan, chưa ngoan Đọc đoạn thơ trên, em có suy nghĩ gì về tình cảm của nhà thơ với mẹ? Câu 4: Ở ngã ba đầu làng hay một góc sân trường, trong khu nhà em ở hay trên đường em đi học, có một cái cây cho bóng mát quen thuộc, thân thiết với em. Hãy tả lại cái cây đó. KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Toán (90phút) – đề 25 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1.Một đàn gà vịt có tất cả 300 con. Số gà chiếm 56%. Số vịt có là: A. 57 con B. 228 con C. 132 con D. 143 con 2.Một hình vuông có chu vi là 16m. Diện tích của hình vuông là: A. 64cm2 B. 16cm C. 16cm2 D. 256cm2 3.Thể tích hình lập phương có cạnh 0,1cm là: A. 0,1cm3 B. 0,01cm3 C. 1 cm3 D. 0,001 cm3 4.Một người đi bộ đi được 24,75 km trong 3 giờ. Hỏi một giờ người đó đi được bao nhiêu km? A. 8,25 B. 4,25 C. 8,75 D. 3,45 5: Một đàn gà có 20 con gà trống và gà mái. Trong đó gà trống chiếm 20% . Hỏi gà mái có bao nhiêu con? A. 14 B. 12 C. 16 D. 4 6: Một hình chữ nhật có chu vi 36cm, chiều rộng bằng 1 chiều dài. Vậy diện tích hình 5 chữ nhật đó là: A. 45cm2 B. 20cm2 C. 16cm2 D. 80cm2 7. Tìm 25 % của 24: A. 6 B. 6,7 C. 5,76 D. 7,6 8. 1 của 35 kg là: A. 7 kg B. 10 kg C. 2 kg D. 30 kg 5 II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 23,54 + 48,958 b, 12,06 – 6,543 c, 12,6 x 43 d, 2464 : 4 Bài 2 (1,5 điểm): Một người đi tàu hỏa từ A lúc 22 giờ đêm hôm nay và đến B lúc 4 giờ 30 phút sáng hôm sau. Tính vận tốc của người đó là bao nhiêu km/giờ? Biết quãng đường AB dài 422,5km. 47
 48. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Bài 3 (1,5 điểm) : Một hình thang có đáy lớn là 24cm, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang. KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6- Môn : Tiếng Việt (90phút) – đề 26 I.Trắc nghiệm 1. Từ nhà trong câu nào được dùng với nghĩa gốc? A. Nhà nghèo B. Nhà rông C. Nhà Trần D. Nhà tôi đi vắng 2: CÆp tõ ng÷ nµo d­íi ®©y mµ c¶ hai tõ ®Òu cã thÓ ®iÒn vµo chç chÊm trong c©u sao cho néi dung c©u kh«ng thay ®æi: “Nhê n­íc cê hiÓm, Hµ ®· ®èi thñ.” A. §¸nh th¾ng / ®¸nh thua. B. Th¾ng / b¹i C. §¸nh th¾ng / ®¸nh b¹i. D. bại / thắng 3: Từ “trong” trong cụm từ nắng đẹp trời trong và từ “trong” trong cụm từ lá cờ bay trong gió là những từ? A. Đồng nghĩa B. Nhiều nghĩa C. Đồng âm D. Trái nghĩa 4: Từ “vạt” trong 2 câu: “Chú Tư lấy dao vạt nhọn chiếc đầu gậy tre.” và “Vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều”. có quan hệ với nhau như thế nào? A. Đồng nghĩa B. Đồng âm C. Nhiều ngĩa D. Trái nghĩa 5: Trong câu: “Hoa mặt trời có nhiều loại, cánh sen, loại cánh đơn màu đỏ cờ, loại cánh kép màu hồng và màu đỏ rực như tiết.” Dấu phẩy thứ nhất có thể thay thế bằng dấu câu nào? A. Dấu chấm lửng B. Dấu chấm phẩy C. Dấu chấm D. Dấu hai chấm 6. Trong câu thơ: Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay / Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.” Từ “hay” thuộc từ loại nào? A. Tính từ B. Danh từ C. Động từ D. Đại từ 7. Các từ : đánh giày, đánh đàn, đánh cá là những từ: A. Đồng nghĩa B. Nhiều nghĩa C. Đồng âm D. Trái nghĩa 8. Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm ”, câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào? A. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ. B. Dùng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ. C. Lặp từ ngữ và thay thế thừ ngữ. D. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ , thay thế từ ngữ II. Tự luậnC©u 1: a. T×m 5 ®éng tõ: b. T×m 5 tÝnh tõ: c. T×m 5 tõ phøc: Câu 2: Xác định các bộ phận TN, CN, VN trong mỗi câu sau: a, Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng. 48
 49. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 b, Trong rừng tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo. c, Sáng hôm ấy, từ trong lớp, Hương đi ra với vể mặt rất buồn. Câu 3: Trong các từ “bén” dưới đây từ nào là từ đồng âm? Từ nào là từ nhiều nghĩa? a, Cậu bé đi vội vã, chân không bén đất b, Họ cũng đã quen hơi bén tiếng c, Con dao này bén (sắc) quá ! Câu 4: Ngủ ngoan A-kay ơi, ngủ ngoan A-kay hỡi Mẹ thương A-kay, mẹ thương bộ đội Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần Mai sau con lớn, vung chày lún sân (Nguyễn Khoa Điềm – Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ) Người mẹ đã diễn tả những mong ước gì đẹp đẽ qua lời ru cất lên từ trái tim yêu thương của mình? Câu 5: “Thế rồi cơn bão qua Bầu trời xanh trở lại Mẹ về như nắng mới Sáng ấm cả gian nhà.” (Trích Mẹ vắng nhà ngày bão – Đặng Hiển – TV4, tập 1) Hai câu thơ cuối nói lên những tình cảm gì của bố và hai con sau nhiều ngày mong đợi mẹ? 49
 50. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6- Môn : Toán (90phút) – đề 26 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Sau khi giảm giá 15% thì giá quyển sách là 21250 đồng. Hỏi giá ban đầu của quyển sách là bao nhiêu? A. 25 000 đ B. 30 000đ C. 35 000 đ D. 40.000 đ 2. Tìm một số biết 25% của số đó là 35. Số đó là: A. 40 B. 140 C. 60 D. 400 3: 40% số đó là 60, vậy số đó là bao nhiêu? A. 100 B. 150 C. 300 D. 175,5 4. Phân số 1 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là? 5 A. 15 % B. 0,2 % C. 20% D. 2% 5. 2m2 6cm2 = dm2 ? A. 20,6 dm2 B. 2,06dm2 C. 200,6dm2 D. 200,06dm2 6: Chu vi của hình vuông có diện tích 16cm2 là: A. 32cm B. 8cm C. 16cm D. 12cm 7: Một ô tô đi với vận tốc 24km/ giờ. Hỏi ô tô đó đi với vận tốc bao nhiêu mét/ phút? A. 24 B. 400 C. 40 D. 2400 8: Giá 7 kg vải là 59500đ. Hỏi 4,5 kg vải cùng loại thì bao nhiêu tiền? A. 38.250 đ B. 15750 đ C. 38200 đ D. 36250 đ II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 (2,0 điểm) Đặt rồi tính: a, 58,701 + 23,89 b, 61,97 – 16,5 c, 26,65 : 13 d, 26,32 x 24 Bài 2 (1,5 điểm): Hai cửa hàng bán được 234 mét vải. Tìm số mét vải mỗi cửa hàng bán được, biết rằng số mét vải cửa hàng thứ hai bán được bằng 4 số bán được của cửa 5 hàng thứ nhất. Bài 3 (1,5 điểm) : Cho hình vuông ABCD có diện tích 36 cm2. a, Tính chu vi hình vuông ABCD? b, Kéo dài một đoạn CN = 3cm thì diện tích tăng thêm 9cm2. Vậy so với lúc đầu thì diện tích tăng bao nhiêu phần trăm? hết 50
 51. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Toán (90phút) – đề 27 Họ và tên: .Lớp 5C - TH Hồ Sơn Câu 1: Viết các số sau: a, Mười bốn phần trăm: . b, Ba mươi mốt phẩy sáy mươi lăm: c, Hai và hai phần mười: d, Số thập phân gồm năm mươi tư đơn vị, bốn mươi tám phần nghìn: Câu 2: Đặt rồi tính: a, 325,34 + 48,57 b, 56,40 – 9,28 c, 62,04 x 6,5 d, 125,76 : 1,6 Câu 3: Điền dấu >, <, = a, 79,5 79,49 b, 32,300 32,3 c, 49,589 49,59 d, 10,16 10,8 e, 23,47 23,5 g, 3,89 3,9 Câu 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm a, 8km 362m = km b, 1 phút 45 giây = .phút c, 15 kg 60g = kg d, 2 cm2 5mm2 = cm2 Câu 5: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: a, Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là: A. 2 B. 2 C. 20 D. 200 1000 100 b, 10% của 8dm là: A. 10cm B. 70cm C. 8cm D. 0,8 c, Hình tròn có đường kính là 6cm thì diện tích của nó là: A. 28,26 cm2 B. 28,26 cm C. 113,04 cm2 D. 18,84cm2 d, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0,5kg = g? A. 50 B. 500 C. 5000 D. 5 e, Phân số 2 được viết thành số thập phân nào? 5 A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 0,25 Câu 6: 20% số đó là 15, vậy số đó là bao nhiêu? A. 35 B. 5 C. 300 D. 75 Câu 7: 27m2 6cm2 = dm2 ? 51
 52. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 A. 27,6 dm2 B. 27,06dm2 C. 2700,6dm2 D. 2700,06dm2 Câu 8: 6 phút 6 giây = phút? A. 6,1 B. 6,6 C. 66 D. 6,01 Câu 9: Viết số hoặc đơn vị thích hợp vào ô trống: a, 278mm = m mm b, 51km 98m = .km c, 208kg = 2 .8 d, dm = 110m e, 3020m = .km m g, 6503cm = dm Câu 10: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 5 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với 42km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B? Bài giải: Câu 11: Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có kích thước như hình vẽ: a, Trong hình trên có mấy hình tam giác? A 28cm B b, Chu vi của hình chữ nhật? c, Tính diện tích hình tam giác ADM? 12cm DC M Bài giải: Câu 12. Tính a, 15 : 2,5 – 32 x 0,5 b, 1456 : 4 + 3 x 2,09 Câu 13: Năm nay mẹ 30 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp tuổi con 3 lần? 52
 53. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Tiếng Việt (90phút) – đề 27 I.Trắc nghiệm 1. Tiếng “công” trong từ nào có nghĩa là “không thiên vị”? A. Công cộng B. công nghiệp C. công tâm D. công chúng 2. Từ nào viết đúng chính tả? A. Trường Trung học phổ thông Tam Đảo B. Bộ Giáo dục và Đào tạo C. Nhà giáo ưu tú D. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 3. Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì? Chính lúc đó, cái hồ cảm thấy một sự thay đổi khác lạ: người nhẹ dần, nhẹ dần. A. Báo hiệu lời nhân vật B. Báo hiệu bộ phận giải thích C. Báo hiệu sự liệt kê D. Báo hiệu sự khác lạ 4. Hai câu văn: “Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quảng Yên (Thanh Hóa). Cô gái ấy xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ.” Liên kết với nhau bằng cách? A. lặp từ ngữ. B. Dùng từ ngữ nối C. thay thế thừ ngữ. D. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ 5. Các từ: Quyển từ điển trên giá sách, giá bán lẻ, giá như tôi là câu ta. Là những từ? A. Đồng nghĩa B. Nhiều nghĩa C. Đồng âm D. Trái nghĩa 6. Các dấu phẩy trong câu: “Núi đồi, thung lũng, bản làng chìm trong biển sương mù” có tác dụng gì? A.Ngăn cách vế trong câu ghép B.Ngăn các trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ C.Ngăn cách các bộ phận cùng làm chức vụ D. Ngăn cách chủ ngữ với vị ngữ 7. Câu “Mùa này, khi mưa xuống, những dây lang từ, khoai mỡ cùng dây đậu bò xanh rờn nở hoa tím ngắt.” Có mấy trạng ngữ? A. 1 B. 2 C.3 D.4 8: Trong câu: “Trời thu xanh thăm thẳm, nắng cuối thu lấp lánh, long lanh, dát vàng trên những chiếc lá trải dài trên mặt đất.” có bao nhiêu từ láy? A. 1 từ B. 4 từ C. 3 từ D. 2 từ II. Tự luận Câu 1: Với mỗi từ in nghiêng dưới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa: a, Cứng 53
 54. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 - Thỏi thép cứng: b, Chín - Thái độ cứng quá: - Lúa chín: . - Học lực loại cứng: - Thịt luộc chín: . - Suy nghĩ đã chín: Câu 2: Đặt câu theo yêu cầu: a, Đặt 1 câu có 1 dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ b, Đặt một câu có sử dụng quan hệ từ thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Câu 3: Cho đoan văn sau: Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời a, Tìm danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn. b, Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. Câu 4: Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm? Từ nào là từ nhiều nghĩa? a, Vàng: - Giá vàng trong nước tăng đột biến. - Tấm lòng vàng. - Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường. b, Bay: - Bác thợ nề đang cầm bay trát tường. - Đàn cò đang bay trên trời. - Đạn bay vèo vèo. - Chiếc áo đã bay màu. Câu 5: Nhà thơ Tố Hữu nhớ lại cảnh rừng Việt Bắc được gợi tả trong đoạn thơ có nét gì đẹp: Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuân hoa nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình. Theo em, hình ảnh người dân Việt Bắc được gợi tả trong đoạn thơ có nét gì đẹp? 54
 55. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 Hết KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : Toán (90phút) – đề 28 BÀI 1: điền số thích hợp vào chỗ trống 270 phút = giờ 5kg7hg = g giờ = phút 17006m2 = dam2 m2 2km 6dam = m 6005dm3 = m3 BÀI 2: : Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Số học sinh toàn trường Vạn Thịnh là bao nhiêu em? BÀI 3: Anh Việt đi xe đạp từ nhà mình lúc 7giờ 30phút để đến nhà anh Ngọc. Cùng lúc đó anh Ngọc từ nhà mình đi xe đạp đến nhà anh Việt cùng trên con đường mà anh Việt đã đi. Anh Việt đi với vận tốc 11,5km/giờ. Anh Ngọc đi với vận tốc 12km/giờ. Quãng đường từ nhà anh Việt đến nhà anh Ngọc dài 9,4 km. Hỏi: a. Hai anh gặp nhau lúc mấy giờ? b. Khi gặp nhau, mỗi người đã đi được bao nhiêu kilômét? BÀI 4: TÝnh chu vi cña h×nh trßn biÕt diÖn tÝch h×nh trßn ®ã lµ 153,86dm2 5. 266,22: 3,4 b. 324,2 x 0,56 c. 3,65 + 19,7 d, 23,6 – 16,873 55
 56. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 2 Bài 6 Một quãng đường cần phải sửa. Ngày đầu đã sửa được quãng đường, ngày 7 3 thứ 2 sửa bằng so với ngày đầu. Hỏi sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu phần 4 quãng đường chưa sửa ? KHẢO SÁT LẦN CUỐI VÀO LỚP 6 Môn : TV (90phút) – đề 28 C ÂU 1: §iÒn l/n vµo chç chÊm trong c©u th¬ sau: ­íc · mµ v· ªn hå Tay kh«ng mµ æi c¬ ®å míi ngoan. CÂU 2:Thªm vµo chç chÊm mét vÕ c©u ®Ó ®­îc mét c©u ghÐp: MÆt trêi mäc, CËu bÐ ph¶i nghØ häc Nhê .b¹n Êy ®¹t ®iÓm rÊt cao. B¹n ®Õn nhµ t«i CÂU 3: C¸c vÕ cña c©u ghÐp: “ C¶nh vËt xung quanh t«i ®ang cã sù thay ®æi lín: h«m nay t«i ®i häc.” ®­îc nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo? a) Trùc tiÕp b) Gi¸n tiÕp c) C¶ hai c¸ch. CÂU 4: Tõ “ ®­êng” ë 2 c©u : “ N­íc chanh pha ®­êng rÊt m¸t.” vµ “ §­êng d©y ®iÖn tho¹i bÞ háng” lµ c¸c tõ: a) §ång ©m. b) §ång nghÜa. c)Tr¸i nghÜa. CÂU 5:Trong bµi H¹t g¹o lµng ta, nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa cã viÕt: H¹t g¹o lµng ta Cã b·o th¸ng b¶y Cã m­a th¸ng ba Giät må h«i sa Nh÷ng tr­a th¸ng s¸u N­íc nh­ ai nÊu ChÕt c¶ c¸ cê Cua ngoi lªn bê MÑ em xuèng cÊy Em hiÓu ®o¹n th¬ trªn nh­ thÕ nµo? H×nh ¶nh ®èi lËp trong ®o¹n th¬ gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× 56
 57. MỘT SỐ ĐỀ ÔN KSCL VÀO LỚP 6 CÂU 7: Tập làm văn .Tả chiếc cặp sách của em? 57