Đề ôn tập hè môn Toán Lớp 2

docx 33 trang Thu Mai 06/03/2023 2650
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn tập hè môn Toán Lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxde_on_tap_he_mon_toan_lop_2.docx

Nội dung text: Đề ôn tập hè môn Toán Lớp 2

 1. ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 2 ĐỀ 1 Bài 1: Viết số gồm: A. 4 chục 5 đơn vị: . B. 5 chục và 4 đơn vị: . C. 3 chục và 27 đơn vị: Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66 . . Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó: A. Bằng5: B. Bằng18: C. Bằng1: Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: . +35 =71 40 + = 91 67 = + 0 45 - . =18 100 - =39 -27 = 72 Bài 5: Tính nhanh: a.11+28+24+16+12+9 b.75-13-17+25 c.5 x8 +5 x2 . . . . BàI 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến,như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó Bài giải:
 2. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ( ĐỀ 2) Bài 1: Từ 3 chữ số:4,6,8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy? . Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13? . . . Bài 3: Tính: a.5x8-11= b.3 x 6 : 3= . c.40:4:5 = . d.2 x 2 x 7= e.4x6 +16= g.20 : 4 x 6= . Bài 4:Tĩm x: a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315 . . . . . Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh.Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế? . . BàI 6: Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh là: a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm. . b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.
 3. . Đề ôn tập môn toán lớp 2 Bài 1:Đúng ghi Đ sai ghi S: A. Số 306 đọc là:-Ba mươi sáu
 4. -Ba trăm linh sáu B. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số gồm 5trăm 5đơn vị viết là: A. 5005 B. 550 C. 505 D. 005 Bài 2: Tìm x: a.9< x< 15 b.48< x+1< 50 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 362 509 34 Số hạng 425 400 634 Tổng 999 1000 Bài 4: Điền dấu + hoặc – Vào ô trống để được kết quả đúng: a. 47 32 47 15 =17 b.90 80 30 40 20 = 100 Bài 5: Khối lớp hai có 537 học sinh. Khối lớp ba ít hơn khối lớp hai 80 học sinh .Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu học sinh: . . Bài 6:Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 235 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 120 cái. Hỏi:
 5. a. Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo? b. Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng nhau? Bài giải . Bài 7 : a. Số có ba chữ số khác nhau lớn nhất là: A. 999 B. 897 C. 987 D. 798 b. Số có ba chữ số khác nhau bé nhất là: A. 123 B. 100 C. 102 D. 231 Bài 8 : Kết quả biểu thức 5 x 7 + 391 A. 371 B. 381 C.403 D. 481 Đề ôn tập môn toán lớp 2 Bài 1:Từ 3 số 32, 25 , 7 hãy lập các phép tính đúng.
 6. . Bài 2:Tính a.14+85 – 4 x 3= b. 5x5 +12:4 + 124 = . . Bài 3:Viêt số thích hợp vào ô trống: Thừa số 2 3 4 5 2 3 4 5 Thừa số 6 7 8 9 5 4 3 2 Tích Bài 4: Điền dấu: 2x5 5x2 40 x2 80:2 20 x4 .79 30x2 20 x3 60 : 3 3 x 7 4 x10 .5 x9 Bài 5:Đào 5 tuổi .Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào . Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu? Bài giải: Bài 6:Tính: a.5 giờ +2giờ= b.19 giờ – 7 giờ= . c.5giờ x3 = . d.16 giờ : 4 = Bài 7: a.Hình tam giác có cạnh b.Hình tứ giác có cạnh c.Hình vuông, hình chữ nhật cũng là hình Bài 8 : a.Tìm một số biết rằng tổng của số đó với 42 là 100
 7. . b.Tìm một số biết hiệu của 94 với số đó bằng 49.
 8. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 5 Bài 1:Tìm chữ số x,biết: a. 35x x70 c. 199< xxx< 299 . . Bài 2: Một thùng dầu đựng 45 lít dầu .Lần đầu rót 17 lít dầu , lần sau rót 14 lít dầu .Hỏi thùng dầu còn lại bao nhiêu lít dầu ? . . Bài 3: Tìm x: a. X+12 =12 + 6 b.X x 4 + 15 = 31 . Bài 4: Hãy viết 12 thành tổng của các số hạng bằng nhau (Càng viết được nhiều tổng càng tốt) .
 9. . . Bài 5 : Đặt tính rồi tính: 235 + 378 984 – 299 456 +397 506 – 188 . . . Bài 6 : Tính: a) 6 x 7 – 36 = b) 6 x 9 + 272 = . c) 934 + 6x 5 = d) 5x 6 – 2x 9 + 72 = . . . . Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 6
 10. Bài 1:Tính độ dài đường gấp khúc với số đo trên hình vẽ?: Bài 2: Tìm số có một chữ số, biết rằng khi thêm 1chục vào số đó ta được một số lớn hơn 18? Bài 3 :Viết thêm 3 số vào dãy số sau: a.3, 6 , 9 , 12, b. 100,300,500,700, c.2, 4 , 8,16 , d.112, 223 ,334 ,445, Bài 4:Tìm x: a.x +20 <22 b. 46 < x- 45 < 48 . . . . . Bài 5 : a.Tô màu 1 số ô vuông b. Tô màu 1 số ô vuông 2 3 Bài 6 :Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ . Có5 người xuống xe và 3 người lên xe .Xe tiếp tục chạy,Lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách .Hỏi trước khi dừng tại bến đỗ đó ,trên xe có bao nhiêu hành khách? Bài giải
 11. Bài 7:Kẻ một đoạn thẳng trên hình bên để được 5 hình tam giác.Kể tên các hình đó: Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 7
 12. Bài 1:Tính nhẩm: 200 x 3 = 300 x 3= 200 x 4 = 100 x 6 = 600: 2= 900 : 3 = 500 : 5 = 400 : 2 = Bài 2 : Đặt tính rồi tính: 23 x 2 14 x 4 32 x2 44 x 3 56 x 1 43 x 4 Bài 2:Hãy viết tất cả các số có ba chữ số đều giống nhau: Bài giải: Bài 3:Viết các số thành tổng của trăm,chục,đơn vị. a.456= . b.420= c.306= d.789= e.666= . g.111= Bài 4: Tính giá trị biểu thức: a) 20 x 4 – 30 = b) 200 x 2 : 4 c) 300 : 3 + 50 Bài 5:Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 325; 532; 253; 352; 523; 452; Xếp: . Bài 6:Khoanh vào số bé nhất và gạch chân vào số lớn nhất trong dãy số sau: a.426; 246 ; 642 ; 624 ; 462 ; 264. b.788; 887 ;778 ; 877 ; 777 ; 888. Bài 7:Viết số liền trước của: a.Số bé nhất có ba chữ số: . b.Số lớn nhất có ba chữ số: .
 13. Bài 8: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống: a.138 764 Bài 9 : Một sợi dây kẽm dài 100 mm được cắt thành hai đoạn , đoạn thứ nhất dài 48mm. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mm ? Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 8 Bài 1:Tìm một số biết rằng số đó trừ đi 1 rồi trừ tiếp đi 3 thì được kết quả là5 Bài giải: Bài 2:Tính nhanh: a. 10 -9 +8 -7 +6 -5 +4 -3 +2 – 1 = . = = =
 14. b.11 + 13 +15 + 17 + 19 + 20 +18 + 16 +14 + 12 + 10 = = = = . Bài 3: giải bài toán theo tóm tắt sau : 132 lít Thùng 1 chứa Thùng hai chứa 23 lít ? lít Bài giải: Bài 4 : đặt tính rồi tính : 25 x 5 36 x 6 53 x 7 15 x6 46 : 3 95 : 3 37 : 6 84 : 4
 15. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 9 Bài 1: Bao thứ nhất nặng 46kg.bao thứ nhất kém bao thứ hai 15kg.Hỏi bao thứ hai nặng bao nhiêu kg? Cả hai bao nặng bao nhiêu kg ? Bài giải: Bài 2: Thay các tổng sau đây thành tích của hai thừa số: a. 2 +2 +2 +2 +2 = b.5 +5 +5= . c.4 +4 +4 +4 = d.3 +3 +3 +3 +3 +3 = Bài 3:Viết thành tổng các số hạng bằng nhau: a.4 x5 +4= b.3 x 4 +3 = . c.5 x3 + 5x4 = Bài 4:Tính: a. 4 x 3 +18 b.42 – 5 x7 c.100 – 3x6
 16. = . = . = = . = . = = . = . = Bài 5:Mỗi thùng đựng 4l dầu.Hỏi 6 thùng như thế đựng bao nhiêu l dầu? Bài giải: Bài 6: An có 10 hộp bi, mỗi hộp bi có 5 viên bi. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi? Bài giải: Bài 7: Nối dãy tính với số thích hợp: 2 x7 +3 3 x4 +15 4 x6 +8 5 x8 +9 32 49 17 27
 17. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 10 Bài 1:Em hãy điền 3 số tiếp theo vào dãy số sau: a.5 ;8 ;11; . b.20; 16; 12; . c.90; 80 ;70; Bài 2:Tính nhanh: a.2 + 3 +4 +5 +6 +7 +8 = b.12 +13 +14 +16 +17 +18 = Bài 3:Không cần tính em hãy điền dấu vào phép tính sau và nói rõ vì sao em điền như vậy: a.20 +15 + 16 16 +20 +15 b.90 - 17 80 - 17
 18. Bài 4:Tìm hai số mà nếu đem cộng lại thì có kết quả bằng số lớn nhất có một chữ số còn khi lấy số lớn trừ số bé thì được kết quả bằng 1 . Bài 5: Hình bên có Hình tam giác Hình vuông Hình tứ giác Bài 6: An có 3 hộp bi.Hộp thứ nhất nhiều hơn hộp thứ hai 2 viên. Hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ ba 4 viên. Hỏi hộp thứ nhất nhiều hơn hộp thứ ba bao nhiêu viên. Bài giải: Theo đầu bài ta có sơ đồ: . .
 19. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ 11 Bài 1:Điền các số:2;4;6;8;10;12;14;16. vào các ô tròn sao cho tổng các số ở 4 đỉnh hình vuông to bằng tổng các số ở 4 đỉnh hình vuông bé Bài 2:Nối dãy tính với số thích hợp: 216 +372 577 899-322 555 743 -201 542 154 +401 588 Bài 3:Có một cái cân đĩa với hai quả cân loại 1kg và 5kg.Làm thế nào để cân được 3 kg gạo qua 2 lần cân. Bài giải: .
 20. Bài 4: Hình dưới đây có hình tam giác và có .hình tứ giác A M B Đó là:Hình tam giác: . Và hình tứ giác: . Bài 5 : Tính giá trị biểu thức : a) 6 x 12 + 34 = . . b) 56 x 3 – 19 = . c) 356 – 66 : 2 = . d) 245 + 12 x ( 24 : 8 )= . Đề ôn tập môn toán lớp 2 đề số 12
 21. Bài 1:Tính nhanh: 42 +25 +8 56 +29 – 26 72 -38 -32 = = . = = = = Bài 2:Tìm x: a.x +12 = 24 +12 x – 44 = 13 +14 38 – x = 9 + 9 . Bài 3:Lớp 2 A có 11 bạn ghi tên học thêm về âm nhạc và 9 bạn ghi tên học thêm về mĩ thuật,nhưng cả lớp chỉ có 16 bạn ghi tên học thêm về âm nhạc và về mĩ thuật.Em hãy giảI thích tại sao như vậy. Bài giải: BàI 4: Trong sân có 14 con gà.Số gà mái nhiều hơn số gà trống 2con.Hỏi có bao nhiêu con gà mái?có bao nhiêu con gà trống? Bài giải:
 22. Bài 5:Em hãy điền số thích hợp vào ô trống để khi cộng các số theo hàng ngang,theo cột dọc,theo đường chéo đều có kết quả như nhau. 8 10 12 Bài 6: Hãy đếm xem có bao nhiêu tam giác và bao nhiêu hình tứ giác . Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 13
 23. Bài 1: Tính nhanh: a. 24 +35 +46 +57 – 25 – 14 - 36 – 47 = . = . = b.43 – 19 + 57 – 31 = = = . Bài 2:Tìm hai số biết tổngcủa chúng bằng 4 và tích của chúng bằng 0 Bài giải: Ta có: . Vậy: Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống: a.10 +3 < < 17 b. 8 + < 10 - Bài 4:Hiện tại tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 78 tuổi.Hỏi sau 4 năm nữa tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi. Bài giải: Bài 5:Hình vẽ có: Hình tam giác và hình tứ giác Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 14
 24. Bài 1:Nối dãy tính với số thích hợp: 12 :4 +5 25 :5 +4 27 :3 -2 15 :3 +1 6 7 8 9 Bài 2: Điền dấu(+;- ; x ; : )vào ô trống để được phép tính đúng: a.4 5 2 = 10 b.4 2 7 = 9 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: : x . : . : 3 24 >6 18 9 x . + . : x 2 5 15 28 7 BàI 4:Mỗi thùng dầu có 5lít dầu.Hỏi 3 thùng dầu như thế có bao nhiêu lít dầu? Bài giải Bài 5:Tùng ,Toàn và Nam có tất cả 8 quả bóng.Tùng có số bóng ít nhất,Toàn có số bóng nhiều nhất còn Nam có 3 quả bóng. Hỏi mỗi bạn có mấy quả bóng. Bài giải Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 15 Bài 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 4 x 4 : 2 = A.3 B.16 C. 8 D . 2
 25. Bài 2:Tìm X: a.3 x X =18 +3 b. X : 2 = 18 - 14 c. X x 4 = 7 + 9 . . . . Bài 3:Có 15 lít dầu đựng trong 3 thùng như nhau.Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? Bài giải . Bài 4:Có 15 lít dầu chia đều mỗi thùng 5 lít. Hỏi chia được mấy thùng Bài giải: Bài 5:điền dấu > ; < ; = a) 32 x 3 22 x 4 b) 22 x 4 44 x 2 . c) 31 x 3 11 x 9 d) 15 x 6 14 x 7 . Bài 6:Hình bên có tam giác và có .tứ giác. Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 16 Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ trống: a. 3 x =24 b. x 3 = 12
 26. c. x 3 = 15 d. 2 x = 16 Bài 2: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 3 thì được 15 Bài giải: Bài 3:Tìm một số biết rằng 2 nhân với số đó thì bằng 19 trừ đi 7 Bài giải: Bài 4:Nối X với số thích hợp: X x 3 =12 X x 2 =10 3 x X = 9 2 3 4 5 6 Bài 5:Nối X với số thích hợp: 2 < 3 x X < 12 0 1 2 3 4 Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 17 Bài 1: Tìm X X : 5 = 12 -8 X : 2 = 18 -14 . .
 27. X :5 + 26 = 4 x 9 X x 4 -19 = 45 :5 . . . . . . Bài 2:Tìm một số,biết rằng số đó chia cho 4 thì được 5 Bài làm: Bài 3: Số ? X - 25 X : 3 3 27 18 X 4 : 2 : 3 X 9 2 Bài 4:Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 2dm;4dm;27cm. Bài giải: . Bài 7 :Một bao gạo nặng 25 kg .Hỏi 6 bao như thế nặng bao nhiêu kg ? . Bài 8 : Mỗi tuần có 7 ngày .Số ngày trong 8 tuần là : A. 63 ngày B. 56 ngày C. 49 ngày D. 65 ngày
 28. Bài 9 : đúng ghi Đ sai ghi S Gấp lên 6 lần Gấp 10 lần 77 42 4 40 Gấp 7 lần Gấp 5 lần 8 48 34 - 167 Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 18 Bài 1: Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau và có chu vi bằng 24cm.Tính độ dàI cạnh AB?
 29. Bài giải: BàI 2:Hãy so sánh độ dàI đường gấp khúc ABCD và chu vi hình tam giác ABC. 2cm 3cm 2cm 3cm 4cm 4cm Bài 3:Tính: a.5 x 1 x 0 b.4 x1 x 4 c.5 x 0 : 4 = = = = . = = Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống: a. :5 = 0 b. 4 x = 0 c. 7 : = 7 Bài 5:Tìm hai số biết tích của chúng bằng 3 và thương của chúng cũng bằng 3. Bài giải: Bài 6: Hãy viết một phép chia có thương bằng số bị chia. Bài làm: Ta biết rằng số nào nhân với 1 cũng . Bài 7 : Tìm X
 30. a) X : 7 = 63 b) 7 x X = 42 c) (X – 1 ) x 7 = 35 Bài 8 : Ngày thứ nhất Lan háI được 50 bông hoa . Ngày thứ hai Lan háI giảm 1 5 ngày thứ nhất . Ngày thứ hai Lan háI được : A. 45 bông hoa B . 20 bông hoa C. 10 bông hoa D. 15 bông hoa Đề ôn tập môn toán lớp 2 ĐỀ SỐ 19 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống: a. + 3 = 10 b. 7 - = 4 + 3 c. + = 1 d.2 - - = 0 Bài 2: Tính nhanh: a. 10 – 9 +8 – 7 +6 -5 +4 – 3 + 2 – 1 =
 31. = = b.1 + 3 +5 +7 +9 +10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 = . = . = . Bài 3:Tuấn có 4 quả bóng vừa bóng xanh vừa bóng đỏ.Số bóng đỏ nhiều hơn số bóng xanh.Hỏi Tuấn có mấy quả bóng đỏ?mấy quả bóng xanh? Bài giải: Bài 4 :Tính: a.5 x 8 – 14 b.3 x 6 :2 c.5 x6 +18 = . = = . = = = = = . = . Bài 5:Tìm y: Y x 2 = 18 y x 4 = 20 y x y = 4 . Đề luyện tập môn toán lớp 3 ĐỀ SỐ 20 : Bài 1 : đặt tính rồi tính : a) 45 x 6 72 x 4 54 x 7 68 x 9 77 x 4
 32. b) 56 : 2 76 : 9 88 : 4 92 : 2 36 : 3 Bài 2:Có 48 lít dầu , người ta muốn đựng vào các thùng loại 5 lít . Hỏi cần tất cả bao nhiêu thùng để đựng hết số dầu ? Bài 3 : Khoanh vào đáp án đúng a) 30 g – 18 g : 6 A. 12 g B. 27 g C. 2g D. 8 g b) 108 – 60 : 6 = A. 98 B. 8 C. 34 D. 48 c) 42 lít : 6 + 17 A. 10 lít B. 14 lít C. 24 lít D. 55 lít Bài 4 : 1km 1 kg điền dấu vào ô trống là : A. Dấu > B. Dấu < C. dấu = D. không dấu nào cả Bài 5 : Số tam giác trong hình vẽ là : A. 4 hình B. 6 hình C. 8 hình D. 7 hình Đó là : các hình : Bài 6 : Nối biểu thức với giá trị của nó
 33. 76 x 2 : 4 33 9 x ( 178 – 174 ) 35 36 8 + 9 x 3 38 44 : 4 x 3