Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh Lớp 7

doc 73 trang Kiều Nga 05/07/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_cuong_on_thi_mon_tieng_anh_lop_7.doc

Nội dung text: Đề cương ôn thi môn Tiếng Anh Lớp 7

 1. UNIT 1: MY HOBBIES I.Vocabulary: 1.a piece of cake (idiom) /ə piːs əv keɪk/ dễ ợt 2.arranging flower /əˈreɪndʒɪŋ ˈflaʊər/cắm hoa 3.bird-watching (n) /bɜːd wɒtʃɪŋ/quan sát chim chĩc 4.board game (n) /bɔːd ɡeɪm/trị chơi trên bàn cờ (ví dụ: cờ tỉ phú, cờ vua) 5.carve (v) /kɑːv/chạm, khắc 6.carved (adj) /kɑːvd/được chạm, khắc 7.collage (n) /ˈkɒlɑːʒ/một bức tranh tạo thành từ nhiều tranh, ảnh nhỏ 8.eggshell (n) /eɡʃel/vỏ trứng 9.fragile (adj) /ˈfrỉdʒaɪl/dễ vỡ 10.gardening (n) /ˈɡɑːdənɪŋ/làm vườn 11.horse-riding (n) /hɔːs raɪdɪŋ/cưỡi ngựa 12.ice-skating (n) /aɪs skeɪtɪŋ/trượt băng 13.making model /ˈmeɪkɪŋ ˈmɒdəl/làm mơ hình 14.making pottery /ˈmeɪkɪŋ ˈpɒtəri/nặn đồ gốm 15.melody (n) /ˈmelədi/giai điệu 16.monopoly (n) /məˈnɒpəli/cờ tỉ phú 17.mountain climbing (n) /ˈmaʊntɪn, ˈklaɪmɪŋ/leo núi 18.share (v) /ʃeər/chia sẻ 19.skating (n) /ˈskeɪtɪŋ/trượt pa tanh 20.strange (adj) /streɪndʒ/lạ 21surfing (n) /ˈsɜːfɪŋ/lướt sĩng 22unique (adj) /jʊˈniːk/độc đáo 23.unusual (adj) /ʌnˈjuːʒuəl/khác thường II. Pronunciation: nguyên âm đơn Âm /ǝ/ và âm /ɜː/ Âm /ǝ/ /ǝ/ là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm này, hãy mở miệng thật nhẹ và đơn giản. Mơi và lưỡi được thư giãn và phát âm. Âm /ɜː/ /ɜː/ là một nguyên âm dài. Để phát âm âm này, miệng và lưỡi của chúng ta phát âm một cách đơn giản, thoải mái. III.Grammar: 1. Present simple: 1.Present simple: Thể Động từ “tobe” Động từ “thường” (+) S + am/are/is + (+) S + V(e/es) + I + am ; I , We, You, They + V (nt) We, You, They + are He, She, It + is Ex: I am a He, She, It + V (s/es) Khẳng định student. Ex: He often plays soccer. (- ) S + am/are/is + not + (-) S + do/ does + not + V(ng.thể) + is not = isn’t ; are not = aren’tEx: I am not a do not = don’t; does not = doesn’t Phủ định student. Ex: He doesn’t often playsoccer. (?) Yes – No question Q: Am/ Are/ Is (not) + S + .? (?) Yes – No question A: Yes, S + am/ are/ is. No, S + am not/ aren’t/ Q: Do/ Does + S + V(ng.thể) ? isn’t. A: Yes, S + do/ does. No, S + don’t/ doesn’t. (?) Wh- questions (Câu hỏi cĩ từ để hỏi) Wh + (?) Wh- questions : Nghi vấn am/ are/ is (not) + S + .? Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể) .? Chia động từ ngơi thứ 3 số ít bằng cách thêm “s/es” vào sau động từ nguyên thể * Hầu hết các động từ được chia bằng cách thêm “s” vào sau động từ nguyên thể * Thêm “es” vào những động từ cĩ tận cùng là: ch, sh, s, ss, x, z, o Ex: watch – watches miss – misses Wash – washes fix – fixes Động từ kêt thúc bằng “y” thì cĩ 2 cách chia Trước “y” là mơt nguyên âm thì ta giữ nguyên và thêm “S”: play Lưu ý => plays Trước “y” là mơt nguyên âm thì ta chuyển “y” -> “i”+ es. 1
 2. *Cách nhận biết thì HTĐ: Always (luơn luơn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (khơng bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên). Every day, every week, every month, every year, . (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm) Once/ twice/ three times/ four times a day/ week/ month/ year, . (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần một ngày/ tuần/ tháng/ năm) 2.Future simple: (+) S + will/shall + V-inf (-) S + will/shall + not + V-inf (?) Will/Shall + S + V-inf? Yes, S + will/shall No, S + will/shall + not V-inf: động từ nguyên thể khơng "to". - I/ We + shall - I/ We/ You/ He/ She + will - will/shall = 'll - will not = won't - shall not = shan't Ex: - She will be a good mother. - We will go to England next year. 1. Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nĩi. Ex: Oh, I've left the door open. I will go and shut it. 2. Diễn đạt lời dự đốn khơng cĩ căn cứ. Ex: - People won’t go to Jupiter before the 22nd century. - Who do you think will get the job? 3. Dùng trong câu đề nghị. Ex:- Will you shut the door? - Shall I open the window? - Shall we dance? 4. Câu hứa hẹn Ex: I promise I will call you as soon as i arrive. 3.Verbs of liking + V-ing: .S+ like/ love/adore/ enjoy/fancy/prefer/don’t mind/dislike/don’t like/hate/detest + V-ing b.S+ love/like/prefer/hate + V-ing + To-V nghĩa khơng đổi IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it? Mi: Yes, it is. Ngoc: When did you start your hobby? Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away. Ngoc: Do you share this hobby with anyone? Mi: Yes, my mum loves it too. Ngoc: Is it difficult? Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautiful glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some. Ngoc: What do you do with these bottles? Mi: I can make flower vases or lamps form them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations. Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future? Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment. Ngoc: Thank you, Mi. 2,Kỹ năng đọc: 2
 3. 1.Why does Nick think his father’s hobby is unusual?He thinks his father's hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones. 2.Where did his father see the carved eggshells for the first time? He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US. 3.How do some people find this hobby? They find it difficult and boring. 4.Does Nick like his father’s hobby? Yes, he does. 3.Kỹ năng nĩi: -My hobby is playing football -I started the hobby 4 years ago - it is difficult/ easy because you can play with friends and It is useful. -I think I will continue it in the future because It makes me healthy 1.What is your favorite hobby ? 2.Why do you like it ? 3.When did you start it ? 4.How you feel about it How do you spend your spare time at weekends? How much time do you spend on your hobby? Is there any kind of entertainment you don't like? Why not? When you go out in the evening, what do you like to do? What are the advantages of reading books? Do you think people will continue to read printed books in the future? Should schools develop a reading culture among children? 4.Kỹ năng viết: Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more. V.Bài tập: I. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part. 1. a, opened b, played c, stayed d, knocked 2. a, curly b, lucky c, library d, sky 3. a, where b, winter c, warm d, wrong 4. a, who b, what c, where d, why 5. a, far b, glasses c, have d, can’t II. Match each of the verbs in column A with a suitable noun/ noun phrase in column B. A B 1. collect a. football match 2. take b. detective stories 3. do c. dolls 4. watch d. countryside music 5. play e. wood 6. go f. pottery 3
 4. 7. listen to g. photos 8. make h. the violin 9. read i. sightseeing 10. carve j. aerobics III. Give the correct form of the word given to complete the sentence 1. Nick’s hobby is collecting stamps. He is a stamp (COLLECT) 2. Hoa is very . and she paints very well. (CREATE) 3. My uncle usually takes a lot of photos. (BEAUTY) 4. I think collecting old bowls is a very . hobby. (BORE) 5. You can use carved eggshells as in your house. (DECORATE) 6. I like reading books because it my knowledge. (WIDE) 7. Model making is a . ways of spending time. (WONDER) 8. Reading books can also develop our . . (IMAGINE) 9. That girl can use leaves to make sounds. (MUSIC) 10. You should choose a hobby because it will give you and help you relax. (PLEASE) IV. Give the correct form of the verbs in brackets. 1. My brother usually (go) fishing in his free time. 2. We (not like) roller skating because it’s dangerous. 3. I think 20 years from now more people (take up) outdoor activities. 4. Jane’s hobby is (cook) She enjoys (prepare) food for her family and friends. 5. What your mother (do) at weekends? 6. In my opinion, in the future people (not play) individual games. 7. We find (arrange) flowers interesting because it (help) us relax. 8. My father (start) the hobby ten years ago after a trip to Ha Long Bay. 9. Lan says she loves collecting pens but she (not continue) this hobby from next year. 10. We are planting trees around our school now. Our school (be) .surrounded by a lot of green trees. 11. My brother (start) the hobby ten years ago after a trip to Da Lat. 12. We find (arrange) flowers interesting because it (help) us relax. 13. In my opinion, in the future people (not play) .individual games. 14. Does your sister like (listen) to pop music in her free time? 15. I think in the future, more people (enjoy) going out by bicycles. 16. My father says when he is retired, he (go) back to his village to do the gardening. V. Read the following passage and choose the best answer for each blank. Minh’s hobby is singing. She (1) singing very much. When her brother (2) a karaoke set last month, Minh was so glad that she (3) every day after dinner. She likes to sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to support her. 1. A. wants B. enjoys C. thinks D. hates 2. A. invented B. discovered C. bought D. made 3. A. sings B. sang C. sung D. singing 4. A. of B. about C. under D. on 5. A. competition B. battle C. company D. institution VI. Each sentence below contains an error. Underline it and write the correct answer . 1. I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell 1/ 2. My bother not goes to class to learn how to paint. 2/ 3. I take up this hobby when I came back home from the Arts Gallery. 3/ 4. I think playing volleyball interest because it is a team game. 4/ 5. In my opinion, more people played monopoly in the future. 5/ VII. Using the word given and other words, complete the second sentence. 1.I find collecting glass bottles interesting. HOBBY. 2. Van’s brother usually goes to work by motorbike. RIDES. 3. What hobby do you like best, Elina? FAVOURITE. 4. Linh finds playing board games boring. LIKE. 4
 5. 5. My sister enjoys arranging flowers. FINDS. TEST YOURSELF I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 1. A. purpose B. bottle C. collect D. second 2. A. heard B. pearl C. heart D. earth 3. A. button B. circus C. suggest D. future 4. A. sofa B. away C. banana D. occasion 5. A. burst B. curtain C. furniture D. cure 1.B 2.C 3.A 4.D 5.D II. Match each of the verbs in column A with a suitable noun/ noun phrase in column B. A B 1. collect a. football match 2. take b. detective stories 3. do c. dolls 4. watch d. countryside music 5. play e. wood 6. go f. pottery 7. listen to g. photos 8. make h. the violin 9. read i. sightseeing 10. carve j. aerobics 1.C 2.G 3.J 4.A 5.H 6I 7.D 8.F 9.B 10.E III. Give the correct form of the word given to complete the sentence 1. Nick’s hobby is collecting stamps. He is a stamp (COLLECT) 2. Hoa is very . and she paints very well. (CREATE) 3. My uncle usually takes a lot of photos. (BEAUTY) 4. I think collecting old bowls is a very . hobby. (BORE) 5. You can use carved eggshells as in your house. (DECORATE) 6. I like reading books because it my knowledge. (WIDE) 7. Model making is a . ways of spending time. (WONDER) 8. Reading books can also develop our . . (IMAGINE) 9. That girl can use leaves to make sounds. (MUSIC) 10. You should choose a hobby because it will give you and help you relax. (PLEASE) 1.collector 2.creative 3.beautiful 4.boring 5.decorations 6.widens 7. Wonderful 8.imagination 9.musical 10.pleasure. IV. Give the correct form of the verbs in brackets. 1. My brother usually (go) fishing in his free time. 2. We (not like) roller skating because it’s dangerous. 3. I think 20 years from now more people (take up) outdoor activities. 4. Jane’s hobby is (cook) She enjoys (prepare) food for her family and friends. 5. What your mother (do) at weekends? 6. In my opinion, in the future people (not play) individual games. 7. We find (arrange) flowers interesting because it (help) us relax. 8. My father (start) the hobby ten years ago after a trip to Ha Long Bay. 5
 6. 1. goes 2.don’t like 3.will take up 4. Cooking / preparing 5.does your mother do 6. Won’t play 7.arranging/helps 8.started V. Read the following passage and choose the best answer for each blank. Minh’s hobby is singing. She (1) singing very much. When her brother (2) a karaoke set last month, Minh was so glad that she (3) every day after dinner. She likes to sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to support her. 1. A. wants B. enjoys C. thinks D. hates 2. A. invented B. discovered C. bought D. made 3. A. sings B. sang C. sung D. singing 4. A. of B. about C. under D. on 5. A. competition B. battle C. company D. institution 1.B 2. C 3.B 4.D 5.A VI. Each sentence below contains an error. Underline it and write the correct answer . 1. I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell 1/ 2. My bother not goes to class to learn how to paint. 2/ 3. I take up this hobby when I came back home from the Arts Gallery. 3/ 4. I think playing volleyball interest because it is a team game. 4/ 5. In my opinion, more people played monopoly in the future. 5/ 1.carving 2.didn’t go/doesn’t go 3.took 4.is interesting 5. will play VII. Using the word given and other words, complete the second sentence. 1.I find collecting glass bottles interesting. HOBBY ___. 2. Van’s brother usually goes to work by motorbike. RIDES ___. 3. What hobby do you like best, Elina? FAVOURITE ___. 4. Linh finds playing board games boring. LIKE ___. 5. My sister enjoys arranging flowers. FINDS ___. 1.My hobby is collecting glass bottles. 2.Van’s brother usually rides his mortorbike to work 3.What is your favourite hobby, Elina ? 4.Linh doesn’t like playing board games. 5.My sister finds arranging flowers interesting. UNIT 2: HEALTH I. Vocabulary: 1.allergy (n) /ˈỉlədʒi/dị ứng 2.calorie (n) /ˈkỉləri/calo 3.compound (n) /ˈkɒmpaʊnd/ghép, phức 4.concentrate (v) /ˈkɒnsəntreɪt/tập trung 5.conjunction (n) /kənˈdʒʌŋkʃən/liên từ 6.coordinate (v) /kəʊˈɔːdɪneɪt/kết hợp 7.cough (n) /kɒf/ho 6
 7. 8.depression (n) /dɪˈpreʃən/chán nản, buồn rầu 9.diet (n) /ˈdaɪət/ăn kiêng 10.essential (adj) /ɪˈsenʃəl/cần thiết 11.expert (n) /ˈekspɜːt/chuyên gia 12.independent (adj) /ˌɪndɪˈpendənt/ độc lập, khơng phụ thuộc 13.itchy (adj) /ˈɪtʃi/ngứa, gây ngứa 14.junk food (n) /dʒʌŋk fuːd/đồ ăn nhanh, quà vặt 15.myth (n) /mɪθ/việc hoang đường 16.obesity (n) /əʊˈbiː.sɪti/béo phì 17.pay attention /peɪ əˈtenʃən/chú ý, lưu ý đến 18.put on weight /pʊt ɒn weɪt/tăng cân 19.sickness (n) /ˈsɪknəs/sự đau yếu, ốm yếu 20.spot (n) /spɒt/mụn nhọt 21.stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh 22.sunburn (n) /ˈsʌnbɜːn/sự cháy nắng 23.sunburnt (adj) /ˈsʌnbɜːnt/rám nắng 24.triathlon (n) /traɪˈỉθlɒn/cuộc thi thể thao ba mơn phối hợp 25.vegetarian (n, adj) /ˌvedʒɪˈteəriən/người ăn chay, ăn chay 26.weight (n) /weɪt/trọng lượng, cân nặng II.Pronunciation:-Sound: /f/ and /v/ III.Grammar: 1.Compound sentence: ( câu ghép) : là câu chứa 2 mệnh đề độc lập cĩ ý ngang nhau : -Hai mệnh đề được nĩi với nhau bằng dấu chấm phẩy « ; », dấy phẩy « , », hoặc liên từ nối : and, but, so, yet hoặc một trạng từ : however, therefore, nevertheless, moreover, otherwise a. and (và) ngụ ý thêm thơng tin b. but( nhưnn) hàm ý chỉ sự trái ngược 2 mệnh đề c. so, therefore (vì thế) hàm ý chỉ nguyên nhân- kết quả d. however( tuy nhiên) hàm ý chỉ sự tương phản 2 mệnh đề e. nevertheless( tuy nhiên) hàm ý chỉ sự tương phản 2 mệnh đề f.moreover( hơn nữa, ngồi ra) ngụ ý thêm thơng tin g. otherwise (nếu khơng /thì) hàm ý chỉ nguyên nhân- kết quả h.If: nếu= hàm ý chỉ nguyên nhân- kết quả * Dạng bài tập viết lại câu: 1.so=> because - S+ V + O, so + S + V = O = Because + S+ V + O, + S + V = O ( đặt because lên đầu câu và viết lại cả câu) = S+ V + O + because + S + V = O (đảo vế sau lên trước vế trước ra sau) 2. or => If a. V(nt) + . , Or /Otherwise + S1 + will/won’t + V(nt) = Unless + S1(you) + Vnt . ++ S1 + will/won’t + V(nt) =If you don’t + Vnt .+ S1 + will/won’t + V(nt) b. without + V + O ., S + V + O = If + S + TĐt + not + V , S + V + O 2.Imperlative: More and Less "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" và "much". "less, fewer" (ít hơn): “less” là biến đổi của “little”, cịn “fewer” là biến đổi của “few”. “more” dùng để so sánh số lượng vật này nhiều hơn vật kia, cịn “fewer” và “less” được dùng để so sánh số lượng của vật này ít hơn vật kia. IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Audio script: A: Were you sporty as a child? B: No, I always felt sick and weak. I had allergies too, so I always had a runny nose, and itchy skin. A: When did that change? 7
 8. B: My friends started doing sports. I wanted to, too. My sports instructor said ‘Do more exercise, or continue to feel sick. It’s up to you!’ A: Was it easy? B: No! It was hard. I did more exercise, so my body ached. But slowly I felt better. A: What do you do now? B: I do triathlons around the world. It’s a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6500 calories in one event! A: How do you prepare? B: Three great things to do before the race are: eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you’ll be ready. 2,Kỹ năng đọc: 3.Kỹ năng nĩi: -I think health is important for you - You should do more exercise, eat more fruit/vegetables, sleep more. -You should eat less junk food, watch less TV,don’t hate people. It makes you tired -never play in the sun. it harms your skin. 1. How important health is ? 2.what activities you often do ? 3. What happen if you are dirty/ play in the sun .vv? 4. what happen when you hve too much/ few calories? Think about your school. What needs to be done to make it a better place? Talk about health problems. How can you help with them? Something you can do to improve your health. What do most people do to keep fit in your home place? Which activities use a lot of / less calories ? Would you like to change anything about your school ? How has your school changed since last year? What is your school like? Do you like it? Why? Is your school clean ? 4.Kỹ năng viết:How to give advice 1.I think you should . 2.You should/shouldn’t . 3. V + more/less. Anna: I played outside all day. I have sunburn and my face is very red. And, I also have a temperature. B: I think you should drink orange juice and put yoghurt on your face skin. You can take a medicine to relief the temperature. Ngoc: I feel weak and tired. I also sleep in. B: You should take a medicine and go to bed. Khang: I ate too much and have a stomachache. I also feel sick. B: You should drink water and take medicine. Then you do the exercise (walking). V.Bài tập: I. Match the problem in Column A with the appropriate advice in Column A. A B 1.I have spots. A. Wear a sun hat. 2. I get sunburnt. B. Wear warm clothes and drink hot water. 3. I have toothache. C. Eat less junk food. 4. I feel sad. D. Go outside and play with friends. 5. I’m putting on weight. E. Stay at home and take a rest. 6. My eyes are getting weaker. F. Stop eating too many sweets. 7. I feel tired. G. Spend less time on computer. 8. I have a cold. H. Don’t shout, sing or chew gum. 9. I have a temperature. I. Cool down your room. 8
 9. 10. I have a sore throat. J. Wash your face regularly. 1 C 2.B 3.I 4.E 5.A 6.J 7.G 8.H 9.D 10.F II. Complete each of the following sentences, using imperatives with “more” or “less” and the words given. 1. You have toothache. (candy). 2. . (exercise) if you want to lose weight. 3. . (vegetable), and you will fell healthier. 4. The examination is coming. . (TV). 5. You look like lack of sleep. . (sleep). 6. . (fish), and you will be smarter. 7. You are putting on weight. . (fast food). 8. . (try/ talk) when you have a sore throat. 9. You have a cough. . (warm water). 10. . (sunbathe), or you’ll get sunburnt. 1.eat less candy 2.do more exercise 3. Eat more vegetables 4.watch less TV 5.Sleep more 6. Eat more fish 7. Eat less fast food 8. try to talk less 9. Drink more warm water 10. Sunbathe less III. Combine the sentences, using an appropriate coordinating conjunction in the box. and but or so 1. I eat more fruit and vegetables. I want to be fitter and healthier. ___. 2. You have sunburn. You don’t wear a sun hat. ___. 3. You may have an allergy. Be careful with what you eat and drink. ___. 4. Tom has a temperature. Tom has a sore throat.___. 5. You are catching flu. You don’t wash your hands very often. ___. IV. Reorder the sentences to make a dialogue. 1/ A. Did you go to the doctor’s? 2/ B. Yes, I’m fine now, thanks. 3/ C. Were you here last week, Phong? 4/ D. I had a sore throat and a headache. 5/ E. Do you feel better now? 6/ F. Oh, I’m sorry to hear that. What was wrong? 7/ G. No, I didn’t. I just stayed in bed. 8/ H. No, I wasn’t. I didn’t feel well. 1-c 2.h 3.f 4.d 5.a 6.g 7.e 8.b TEST YOURSELF B – PHONETICS Choose the word which has a different sound in the part underlined. 7. A. seaside B. police C. combine D. hygiene 8. A. of B. fan C. leaf D. half 9. A. page B. game C. go D. gift 10. A. begun B. funny C. sun D. autumn C – VOCABULARY AND GRAMMAR Put the correct sentence under each picture. - I feel tired - I have a flu - I have a cough - I feel cold - I have stomachache - I have toothache - I have earache 9
 10. - I have a sore throat - I have a temperature- I have a headache 11. ___ 12. ___ 13. ___ 14. ___ 15. ___ 16.___ 17. ___ 18. ___ 10
 11. 19. ___ 20. ___ Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence 21. I was 40 kilos last month. Now I’m 42. I ___ weight. A. put B. get C. am putting on D. getting on 22. What are the ___ of a cold? A. symptoms B. signs C. signals D. shows 23. The weather is ___ today. It’s worse than yesterday. A. well B. nice C. awful D. fine 24. It’s very unpleasant but nobody knows ___ for a cold. A. a treat B. a cure C. a way D. a measure 25. Were you ever absent ___ school last term? A. of B. for C. with D. from 26. Eat ___, exercise regularly, then you’ll be fit and healthy. A. well B. good C. fine D. careful 27. Every year, millions of people ___ a cold. A. catch B. get C. have D. All are correct 28. Oh, you were sick. How ___ you ___ now? A. do/ feel B. did/ feel C. are/ feel D. were/ feeling 29. Did Mom write a ___ for you? A. sick form B. ill paper C. ill note D. sick note 30. Take an aspirin or any other tablet ___ the pain. A. to kill B. to break C. to give up D. to take off 31. Mr. Jones often travels to New York by plane. He often ___ by American Airlines. A. fly B. goes C. went D. flew 32. Your temperature is high. You’re having a ___. A. cold B. fever C. coughing D. sneezing 33. They just help you ___ the symptoms. A. relieve B. reduce C. move D. A and B are correct. 34. Could you tell me the way to the chemist’s? I need some ___. A. sweets B. food C. medicine D. stamps 35. Did you walk or come ___ car this morning? A. with B. in C. through D. by Match the problem in column A with the appropriate advice in column B A B 36. My eyes are getting weaker. ___ a. Wash your face regularly. 37. I feel sad. ___ b. Don’t shout or sing much. 38. I have spots. ___ c. Cool down your room. 39. I have a sore throat. ___ d. Wear a sun hat. 40. I get sunburnt.___ e. Wear warm clothes and drink hot water. f. Go outside and play with friends. g. Spend less time on computer 11
 12. Identify the one underlined word or phrase that is incorrect. Then correct it. 41 – 42. Eric now drives his bike to school instead of travelling by bus. A B C D Correction: ___ 43 – 44. You must try to make these chilren clean their tooth. A B C D Correction: ___ 45 – 46. I am tired from watching the same programs again and again. A B C D Correction: ___ 47 – 48. Where were you yesterday? You don’t come to school. A B C D Correction: ___ 49 – 50. Cold is the more common illness because millions of people catch it every year. A B C D Correction: ___ D – READING Read the following passage and choose the best answer for each blank. You have a headache and you sneeze and cough. Your (51) ___ is all stuffed up, and it keeps running, so you have to blow it every few minutes. You know by these ___(52) that you have a cold, and you feel completely ___(53). You are not sure if you will live through the day. Everyone suffers ___ (54) the common cold at some time or other. It isn’t a serious___(55), but over a billion dollars a year is spent on different kinds of cold medicine every year. This medicine can relieve the symptoms. That is, it can make you cough ___(56), make your head less intense, and stop your nose ___(57) for a while. However, it can cure your cold. So far, ___(58) no cure for the common cold and no medicine to prevent it. Although there is no cure or preventive medicine for colds, people have all kinds of ideas about ___(59) to prevent and treat colds. Some people think that if you eat a lot of onions, you won’t each cold. ___(60) say that you should avoid getting wet and chilled, or you will catch cold. However, this is apparently not so. [ stuff: nghẹt, ngạt; get chilled: bị lạnh; apparently: hiển nhiên] 51. A. nose B. face C. head D. mouth 52. A. diseases B. fevers C. cures D. symptoms 53. A. sad B. hungry C. miserable D. thirsty 54. A. from B. of C. with D. about 55. A. misery B. illness C. headache D. wrong 56. A. less B. fewer C. much D. more 57. A. walking B. jogging C. running D. flowing 58. A. it is B. there is C. they are D. there are 59. A. what B. why C. where D. how 60. A. Other’s B. Another C. Others D. Other Read the following passage and decide which sentences are True (T) or False (F) How many calories can you burn in one hour? Well, it all depends on the activity. You use calories all the time, even when you are resting. Reading, sleeping, sitting and sunbathing all use about 60 calories an hour. Very light activities use 75 calories. Examples are eating, writing, knitting, shaving, driving and washing up. Light activities which use about 100 calories an hour include playing the piano, getting dressed and having a shower. Under moderate activities which use between 100 and 200 calories an hour we can put walking, doing housework, shopping and skating. 12
 13. Energetic activities use 200 - 400 calories. These include horse riding, cycling, swimming, skipping, and dancing. Finally there are strenuous activities which use up to 600 calories an hour. These activities include climbing stairs, jogging, digging the garden and playing football. ___61. The amount of calories we use an hour depends on the activities we do. ___62. When we are resting we don’t burn calories. ___63. Reading uses as many calories as writing. ___64. The calories we burn for eating and washing up are the same. ___65. Sunbathing uses more calories than driving. ___66. Having a shower uses only 100 calories an hour. ___67. Walking is a very light activity. ___68. Cycling and dancing use the same amount of calories. ___69. Horse riding uses the most amount of calories. ___70. Playing football uses fewer calories than swimming. E – WRITING Combine sentences, using appropriate coorinating conjuction in the box. and but because so 71-72. I eat more fruit and vegetables. I want to be fitter and healthier. ___ 73-74. You have a sunburn. You don’t wear a sun hat. ___ 75-76. You may have an allergy. Be careful with what you eat and drink. ___ 77-78. Tom has a temperature. Tom has a sore throat. ___ 79-80. You are catching flu. You don’t wash your hands very often. ___ THE END UNIT 3: COMMUNITY SERVICE I.Vocanulary: blanket (n) /ˈblỉŋkɪt/chăn charitable (adj) /ˈtʃỉrɪtəbl̩/từ thiện clean up (n, v) /kliːn ʌp/dọn sạch Community service /kəˈmjuːnəti ˈsɜːvɪs/cơng việc vì lợi ích cộng đồng disabled people /dɪˈseɪbl̩d ˈpiːpl̩/người tàn tật donate (v) /dəʊˈneɪt/hiến tặng, đĩng gĩp elderly people /ˈeldəli ˈpiːpl̩/người cao tuổi graffiti (n) /ɡrəˈfiːti/hình hoặc chữ vẽ trên tường cơng cộng (thường là khơng được phép) homeless people /ˈhəʊmləs ˈpiːpl̩/người vơ gia cư make a difference /meɪk ə ˈdɪfərəns/làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn) mentor (n) /ˈmentɔːr/thầy hướng dẫnmural (n) /ˈmjʊərəl/tranh khổ lớn vẽ trên tường (thường là được phép) non-profit organisation /nɒn-ˈprɒfɪtˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/tổ chức phi lợi nhuận 13
 14. nursing home /ˈnɜːsɪŋ həʊm/nhà dưỡng lão shelter (n) /ˈʃeltər/mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợstreet children /striːt ˈtʃɪldrən/trẻ em (lang thang) đường phố to be forced /tuː biː fɔːst/bị ép buộc traffic jam /ˈtrỉfɪk dʒỉm/ùn tắc giao thơng tutor(n, v) /ˈtjuːtər/thầy dạy kèm, dạy kèm volunteer (n, v) /ˌvɒlənˈtɪər/người tình nguyện, đi tình nguyện II. Prununciation: -Sound: /g/ and /k/, IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Audio script: Reporter: So Phuc, why do you volunteer? Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place. Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too? Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident. Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well And you Mai? Mai: Volunteering is special to me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn 2,Kỹ năng đọc: 3.Kỹ năng nĩi: -I and my family usualy do volunteer work such as: plant tree in village, school, donate blood/books, help street children/homeless people, clean the street -I want to help poor people/ elderly people. -I think we should do more volunteer works - It is wonderful thing. -It is our tradition and custom 1 Have you ever done community service ? 2.What it is /are they? 3.When you did/ will do 4.Who you did/ will do with 5.How you feel What do the people in your local community need ? What can you do to help the people in your local community or class ? Do you know any people who need a help? Tell me some volunteer activities . Name some benefits of volunteer activities. What can you use to donate ? 4.Kỹ năng viết:Giving reason: Clause 1 + because + Clause 2(reason) Because + Clause 2(reason) + Clause 1 I want to raise funds for Street children. I want to do it because we will be able to provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to read. I will ask my friends to help me. We will make postcards and sell them. V.Bài tập: I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 14
 15. 1. A. camping B. recycle C. vacuum D. community 2. A. giant B. target C. figure D. garbage 3. A. chemist B. school C. chance D. chaos 4. A. frog B. drag C. page D. mug 5. A. kite B. cookie C. hike D. knit 1.b 2.a 3.c 4.c 5.d II. Give the correct form of the words given to complete the sentence. 1.Go Green is a non-profit that protects the environment. (ORGANISE) 2. Many people were made after the flood. (HOME) 3. We talked to and sang for the . people at a nursing home. (OLD) 4. The campaign people to recycle glass, cans and paper. (COURAGE) 5. The children volunteered to clean up their and local area. (NEIGHBOUR) 6. There are many kinds of pollution such as air pollution, land pollution and water pollution. (ENVIRONMENT) 7. We’ve . books and clothes to the children in remote areas. (DONATION) 8. The program was to both the community and individuals. (BENEFIT) 9. We’ve worked together for several months to provide good facilities for people (ABLE) 10. This project has been funded by contributions. (VOLUNTEER) 1.organisation 2.homeless 3. Elderly 4. Encourages/encouraged 5.neighbourhood 6.environmental 7.donated 8.benefical 9.disabled 10. Voluntary III. Complete each of the following sentences with the correct tense of verbs (present simple, present perfect, past simple) 1. Mr. and Mrs. Phuong (offer) free meals for the poor in Hanoi so far. 2. We (clean) up the dirty streets in our area last Sunday. 3. You ever (recycle) things, such as bottles or paper? 4. My sister (tutor) children from poor families twice a week. 5. You (provide) evening classes for sixty children last summer? 6. I think Mr. Quang (donate) blood several times. 7. Tom (participate) in “Green Summer” programme before? 8. They (not start) the community garden project in 2012. 9. Your friends (sing) for the elderly people every Sunday? 10. The children (not finish) painting the mural over graffiti yet. 1.have offered 2,clean 3.Have you ever recycled 4 tutors 5. Did you provide 6.has donated 7. has Tom participated 8.didn’t start 9. Do your friends sings 10.haven’t finished IV. Combine one sentence in Column A with an appropriate sentence in Column B. Use “because”. A B 1. We haven’t completed cleaning up the streets yet. A. They do not have opportunity to go to school. 2. The children do not have enough warm clothes. B. It helps protect the environment. 3. We talk and sing for the elderly people. C. They are very dirty. 4. We provide evening classes for street children. D. Their families are very poor. 5. You should recycle rubbish. BECAUSE E. It makes them happy 1-c 2-d 3-e 4-a 5-b V. Choose the correct answer A, B, C, or D to finish the sentences. 1. We often organize concerts to funds for poor children. A. donate B. raise C. volunteer D. grow 2. Vietnamese people have had the of helping one another since the early days of the country. 15
 16. A. custom B. legend C. tradition D. religion 3. A volunteer always helps other people willingly and payment. A. for B. within C. about D. without 4. Community service is the work we do for the of the community. A. benefits B. forces C. problems 5. You can volunteer by children from poor families in your community. A. talking B. singing C. encouraging D. tutoring 6. They coupons for free children noodle soup for the poor since last November. A. offer B. offered C. have offered D. will offer 7. It’s a pity that I “Green Summer” programme last year. A. don’t join B. didn’t join C. won’t join D. haven’t joined 8. We’ve decided to clean up the lake it is full of rubbish. A. so B. therefore C. but D. because 9. the elderly people in the nursing home so far, Julia? A. Have you visited B. Did you visit C. Do you visit D. Are you visiting 10. Our class away warm clothes to street children two days ago. A. give B. gave C. have given D. will give 1. b 2.c 3.d 4.a 5.d 6.c 7.b 8.d 9.a 10.b VI. Read the following passage and choose the best answer for each blank. Young people can bring enthusiasm, energy, creativity and flexibility to an organization. If your organization works (1) young people, in any way, young volunteers can add value to your services by bringing a youth perspective through new ideas, theories and knowledge. They will also help bridge the (2) between generations. Engaging with young people also allows your organization to (3) for the future and help to prevent your volunteer base from shrinking over time, as the ageing of the (4) begins to affect the ways in which people volunteer. Having young people in your organization contributes to the future of volunteering and the community – people who start volunteering (5) tend to continue to volunteer for the rest of their lives. 1. A. of B. about C. with D. on 2. A. gap B. hole C. road D. length 3. A. intend B. dream C. think D. plan 4. A. citizen B. population C. nationality D. mankind 5. A. lately B. fast C. early D. recent 1.c 2.a 3.d 4.b 5.c VII. Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence. 1. This is the first time I’ve ever painted a mural over graffiti. I have never ___. 2. Mr. Binh started recycling rubbish two years ago. Mr. Binh has ___. 3. David failed the exam because of his laziness. Because David ___. 4. They haven’t cleaned up the street for five months. It’s ___. 5.We have donated books and clothes for ten years. We began___. 1.I have never painted a mural .before. 2. Mr. Binh has recycled rubbish for 2 years. 3. Because David was lazy 4.It’s been 5 months since they last cleaned up 16
 17. 5.We began to donate/ donating books MID-TERM TEST 1 I. Choose the word having the underlined part pronounced differently from the others’ in each line. 1. A. display B. unusual C. occasion D. measure 2. A. robot B. photo C. object D. postcard 3. A. exciting B. fragile C. twice D. continent 4. A. fever B. of C. soft D. chef 5. A. itchy B. stomach C. charity D. match 1.a 2.c 3.d 4.b 5.b II. Give the correct form of the verbs given to finish the sentences 1. - You ever (do) .volunteer work? - Yes, I (join) .my school volunteer team last summer. 2. I know a lot about Beijing because I (go) .there last summer. 3. Sit down and watch TV; I (finish) .my work soon before I join you. 4. You (ride) .into town on your new bike yet? 5. They (not arrive) .yet, but they should be here soon. 6. It’s the first time I (get) .all the answers right in a test! 7. She (start) .doing the gardening an hour ago, and she (not finish) .it yet. 8. Eating fruit and vegetables every day (be) .very healthy. 1.have yo ever done/ joined 2.went 3.will finish 4.have you ridden 5. Haven’t arived 6.have got 7.started/ hasn’t finished 8. is III. Put a suitable word in each gap to finish the following sentences. 1. Drink and eat ., and play computer games less, and you will feel better. 2. Do you know that tortoises live .than people? 3. Try to eat .fat and do more exercise if you want to lose weight. 4. My uncle’s hobby is .old electric fans. He has a huge collection. 5. It is very noisy in the club. I prefer somewhere More 2.longer 3.less 4.collecting 5.quieter IV. Read the following passage and choose the correct answer to each question. A hobby can be almost anything that a person likes to do in his/her free time. Hobbyists raise pets, watch birds or hunt animals. They also climb the mountains, go fishing, go skating, or go swimming. They also paint pictures, attend concerts and play musical instruments. They collect everything from books to butterflies and from shells to stamps. People have hobbies because these activities bring enjoyment, friendship, knowledge and relaxation. Sometimes, they can bring financial profits. Hobbies also bring interesting activities for people who have retired. People, rich or poor, old or young, sick or well, can follow a satisfying hobby regardless of their age, position, or income. Hobbies can help a person’s mental and physical health. Doctors have found that hobbies are useful in helping patients who suffer from physical or mental illness. Hobbies give these patients activities to do, and provide interests that prevent them from thinking about themselves. 1. According to the passage, a hobby is what a person likes to do when A. he/she is not occupied C. he/she is at home B. he/she is at work D. he/she is busy 2. The underlined word they in the passage refers to A. people B. hobbies C. activities D. profits 17
 18. 3. Which of the following is NOT mentioned in the passage as an advantage of having hobbies? A. enjoyment B. relaxation C. knowledge D. freedom 4. In which paragraph does the writer mention different activities taken by hobbyists? A. Paragraph 1 B. Paragraph 2 C. Paragraph 3 D. Paragraph 4 5. According to doctors, hobbies are helpful to A. people who have retired B. people who are joyful C. patients’ physical and mental health D. patients’ interests and thinking 1. A 2. B 3.D 4.A 5.C V. Combine the sentences below, using the words in brackets. 1. I was standing right next to her. She didn’t recognize me. (but) ___. 2. They couldn’t drive fast. The road was slippery. (so) ___. 3. You work too fast. Perhaps that’s why you make so many mistakes. (if) ___. 4. People admire him. He has talent. (because) ___. 5. I agreed. Kien asked me to join his volunteer project (and) ___. VI. Rewrite the following sentences in such a way that they mean the same as the original sentences. 1. It’s a good idea to eat a lot of fruit and vegetables every day. We should ___. 2. We couldn’t keep on cleaning the streets because of the heavy rain. Because it ___. 3. The garden party won’t take place if the weather doesn’t improve. Unless ___. 4. Both students and teachers can borrow books from the library. The library lends ___. 5. Nobody plays this piece of music as beautifully as he does. He plays this ___ 1.We should eat a lot of fruit and vegetables everyday. 2.Because it rained 3.Unless the weather improves , the garden party won’t take place. 4.The library lend books to both . 5.He plays this piece of music more beautiful than anybody else. . UNIT 4: MUSIC AND ARTS I.Vocabulary: anthem (n) /ˈỉnθəm/quốc ca atmosphere (n) /ˈỉtməsfɪər/khơng khí, mơi trường compose (v) /kəmˈpəʊz/soạn, biên soạn composer (n) /kəmˈpəʊzər/nhà soạn nhạc, nhạc sĩ control (v) /kənˈtrəʊl/điều khiển core subject /kɔːr ˈsʌbdʒekt/mơn học cơ bản 18
 19. country music /ˈkʌntri ˈmjuːzɪk/nhạc đồng quê curriculum (n) /kəˈrɪkjʊləm/chương trình học folk music /fəʊk ˈmjuːzɪk/nhạc dân gian, nhạc truyền thống non-essential (adj) /nɒn-ɪˈsenʃəl/khơng cơ bản opera (n) /ˈɒpərə/vở nhạc kịch originate (v) /əˈrɪdʒɪneɪt/bắt nguồn, xuất phát từ perform (v) /pəˈfɔːm/biểu diễn, trình diễn performance (n) /pəˈfɔːməns/sự trình diễn, buổi biểu diễn photography (n) /fəˈtɒɡrəfi/nhiếp ảnh puppet (n) /ˈpʌpɪt/con rối rural (adj) /ˈrʊərəl/thuộc nơng thơn, thơn quêsculpture (n) /ˈskʌlptʃər/điêu khắc, tác phẩm điêu khắc support (v) /səˈpɔːt/nâng đỡ, chống đỡ Tic Tac Toe /tɪk tỉk təʊ/trị chơi cờ ca-rơ water puppetry /ˈwɔːtər ˈpʌpɪtrɪ/múa rối nước II.Pronunciation:- sound /ʃ/ and /ʒ/ III.Grammar: 1. Comparisons with as as. - Cấu trúc so sánh ngang bằng được dùng để so sánh 2 người, vật, .cĩ tính chất gì đĩ tương đương nhau. Eg 1: Nga is as intelligent as her sister. Eg 2: My books are as exciting as hers. Eg 3: This camera is as good as it was before. Cấu trúc : S + to be ( not ) + as/ so + adj + as + noun / pronoun / clause. - So sánh khơng ngang bằng ta dùng “so .as ’’. 2. Comparisons with the same as. Eg 1: She is the same age as me. Eg 2: Nam has the same book as me. Cấu trúc : S + V + the same + N + as + noun / pronoun. 3. Comparisons with different from . Eg 1: Life in the city is different from life in the country. Eg 2: my school is different from her school. Cấu trúc: S + to be +different from + noun / pronoun. 2.Expess agreement: too/ either. 19
 20. Too Either Chức Được dùng trong câu khẳng định để diễn tả ý đồng Được dùng trong câu phủ định để diễn tả ý năng tình với một điều khẳng định trước đĩ. đồng tình với một điều phủ định trước đĩ. Vị trí Thường đứng ở cuối câu. Thường đứng ở cuối câu Ví dụ A: I love music (Tơi thích nhạc pop) A:My sister doesn’t know the name of that singer (Chị gái tơi khơng biết tên của cơ ca sĩ B: I love pop music too./ I love it too. đĩ)B: I don’t know either. (Tơi cũng thích nhạc pop)- Tom is interested in (Tơi cũng khơng biết) dancing, and Kate is interested in dancing too. Hoặc sử dụng câu rút gọn: ( Tom thích khiêu vũ và Kate cũng thích khiêu vũ) I don’t either. Lưu ý - Trong câu rút gọn chúng ta cần sử dụng các trợ động từ ở dạng phủ định. IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20th century.He was born on 25th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love andskill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formalartistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts inBarcelona. In 1896, he completed 'Portrait of Aunt Pepa', which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France. 2,Kỹ năng đọc: 1.When did water puppetry begin? It began in the 11th century. 2.Where does a water puppet show take place? It takes place in a pool. 3.Who are the puppets controlled by? They are controlled by puppeteers. 4.What are the puppets made of? They are made of wood. 3.Kỹ năng nĩi: - I think music and arts should be compulsory at school in Viet nam. - I am interested in pop music/ dancing/ painting/ drawing -I think it is useful/ excellent/ wonderful/ boring -I know there are many famous painting/ musician/ singer in Viet nam such as: Van Cao, Bui Xuan Phai 1. Who he/she is 2. What kind of art he does 3. What he / she famous abuot 4. How do you feel about him/ her ( his / her work ) 5/ Tell me something about your favorite artist. How can music and art help you at school and in your life? What kinds of music are popular with young people now? What kinds of music will be popular among the young people in the future? Should children be taught about the types of music at school? Why? What kind of social events are most popular in your home city? Do you think festivals are important in life? Why? What problems can occur (happen) at a festival? 20
 21. How do you relax? 4.Kỹ năng viết:Informal letter! -An informal letter of invitation +How about + V-ing ? 1. Thời gian, địa điểm viết thư Các em hãy viết địa điểm và thời gian viết thư ngay ở đầu bức thư. Ví dụ: 85 Tran Quoc Hoan Rd. Hanoi (85 đường Trần Quốc Hồn, Hà Nội) Nov 12, 2016 (Ngày 12 tháng 11 năm 2016) 2. Chào hỏi Lời chào đầu thư thường bắt đầu với Dear + tên người + , Ví dụ: Dear David, (David thân mến,) 3. Body Đầu tiên bạn đưa ra lý do viết thư, cĩ thể trình bày theo các cách viết như sau: - I am happy to hear . -How about -I hope 4. closePhần cuối thư bạn cĩ thể sử dụng một số mẫu câu như sau : - Looking forward to seeing you there. - Best wish - Cheers Hi Nam, How are you? Are you busy this Saturday? Well, there is an Exhibition of Modem Art in Arts Centre now. It is the great exhibition of this year. How about going there this Saturday morning? The exhibition often opens at 9:00, so let’s meet at the gate at 8:15 and we will go to the KFC store nearby to have breakfast and then we come back the centre. Write to me soon. I’m sure that it will be fun Cheers, Lan V.Bài tập: I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 1. A. usual B. design C. version D. pleasure 2. A. musician B. official C. ocean D. concerto 3. A. question B. tradition C. exhibition D. action 4. A. exposure B. ensure C. treasure D. closure 5. A. machine B. chef C. chorus D. brochure II. Give the correct form of the words given to complete the sentence. 1. Trà Giang is one of the most famous of Vietnam. Many people love her. (ACT) 2. The she gave last night was marvelous. (PERFORM) 3. The Đàn Bầu is a Vietnamese traditional instrument. (MUSIC) 4. I don’t like pop music because it is not as as rock and roll. (EXCITE) 5. Mai wanted to share her with other people. (PLEASE) 6. Trần Văn Cẩn is my favorite He is famous for the painting “Little sister Thuy” (Em Thúy). (ART) 7. is the art of taking and processing photographs. (PHOTOGRAPH) 8. Water puppetry in the villages of the Red River Delta. (ORIGIN) 9. Peter has received a letter of to see a water puppet show this Sunday. (INVITE) 10. I think a good knowledge of arts and music is a for anyone. (NECESSARY) III. Combine the sentences. Use the words in brackets. 21
 22. 1. Classical music is interesting. Folk music is interesting. (as as) ___. 2. This picture is 800,000 VND. That picture is 600,000 VND. (price different) ___. 3. Mr. Brown speaks English. Mrs. Kent speaks English. (same language) ___. 4. John didn’t go to the concert show last night. Nam didn’t go to the concert show last night. (either) ___. 5. Mr. Phong teaches history of arts. Mrs. Ha teaches history of music. (same subject) ___. 6. I like pop music. My brother likes pop music. (too) ___. 7. This painting is green. That painting is green. (colour different) ___. 8. The new sculpture is 4 metres high. The old sculpture is 4.2 metres high. (as as) ___. 9. Van Gogh is Dutch. Picasso is Spanish. (nationality different) ___. 10. Hoa sings beautifully. Hoa’s sister sings more beautifully than her. (as as) ___. IV. Find a mistake in the four underlined part of each sentence and correct it. 0.There isn’t two chairs in the living room. A B C D 1. This movie is not more interesting as the one we saw last week. A B C D 2. My brother never enjoys classical music and I don’t too. A B C D 3. The author of this novel is the same like that one. A B C D 4. The concert show was quite different than what I thought. A B C D 5. Hoang is very interested in rock and roll and his classmates are either. A B C D V. Use the words given and other words to complete the second sentence Example: 0. My house has a small garden. (is)= There is a small garden in my house. 1. I like pop music but my brother likes rock music. (different) My taste in music my brother. 2. Neither Mary nor her sister studied arts at school. (either) Mary never studied arts at school and 3. I think Vinh acted better than Quang in that play. (as) I think Quang didn’t Vinh in that play. 4. Both Anna and her brother are fond of watching water puppet. (too) Anna is fond of watching water puppet and 5. My hobby is drawing and John’s hobby is also drawing. (same) My hobby John’s hobby. 22
 23. TEST YOURSELF I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. collection B. tradition C. exhibition D. question 2. A. usually B. leisure C. version D. composer 3. A. closure B. leisure C. pleasure D. sure 4. A. essential B. traditional C. picture D. audition 5. A. discussion B. vision C. treasure D. decision 6. A. painter B. prefer C. concert D. perform 7. A. music B. so C. saxophone D. expensive 8. A. actor B. guitarist C. attract D. gallery 9. A. hard B. talent C. happy D. Similarity 10. A. musical B. delicious C. special D. physician II. Put the words into two groups (/ʃ/ and /ʒ /) discussion vision leisure musician special fiction sunshine conclusion social anxious machine usually sure delicious treasure television decision measure occasion pleasure III. Find which word does not belong to each group. 1. A. guitar B. violin C. saxophone D. artist 2. A. camera B. opera C. portrait D. photograph 3. A. rock B. pop C. ballet D. rap 4. A. actor B. singer C. film director D. film producer 5. A. pencil B. water puppet C. canvas D. crayon IV. Write the type of musical instruments under each picture. 1. 2. 3. 4. V. Choose the best answer (A, B, C or D). 1. Today, subjects like music and arts are put into the school ___in Viet Nam. A. so B. too C. either D. however 2. My cousin – Hoa, is the same age me. A. as B. of C. to D. like 3. For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a for every student. A. need B. needs C. necessity D. necessary 4. This year’s musical festival is not it was last year. 23
 24. A. worse B. as good as C. as well as D. different from 5. Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken almost every year and has grown in size. A. time B. place C. note D. notice 6. The puppet shows present themes of Vietnamese villages. A. city B. country C. rural D. urban 7. The brit school is the most famous arts school in Britain. A. perform B. performed C. performing D. performance 8. The villagers are they were years ago. There is no change at all. A. as friendly as C. different from B. as friend as D. not as friendly as 9. Dong ho paintings are made on ___paper with beautiful___ colours. A. tradition – nature C. traditional – nature B. tradition – natural D. traditional – natural 10. My village is not it was ten years ago. A. same as B. the same C. the same as D. the same like 11. Teenagers in Viet Nam like k- pop, and they like Korean films . A. so B. too C. either D. however 12. Water puppetry in the 11th century in the villages of red river delta of north Viet Nam. A. begin B. start C. formed D. originated 13. My brother’s taste in art is quite different mine. A. to B. as C. from D. then 14. The group is for their albums and tours around the world. A. well-prepared C. well-know B. well-known D. know-how 15. The film is not long as the film I watched last week. A. but B. as C. to D. from 16. You can see many interesting in that art gallery. A. paper B. portraits C. colours D. paints 17. I never watch ballet, and my sister doesn’t . A. so B. too C. either D. like that 18. Classical music is not as pop music. A. exciting B. as exciting C. as excited D. more excited 19. Arts are of great in education, especially for young children. A. important B. importance C. unimportant D. unimportance 20. The performances of puppetry show in the countryside and . A. everyday life – folk tales C. everyday life – folk stories B. everyday life – folk rock D. everyday lives – folk people VI. Complete the following text, using the words in the box. saxophone art band concert pop star singing painting subject My friend’s name is Peter and he loves music. He is good at (1) ___ and he can play the guitar. He wants to learn the (2) when he is a bit older. He is already in a (3) 24
 25. ___and they hope to play at the school (4)___ next term. He is also interested in (5)___ so his favourite (6) at school is (7) . But to be honest, he can’t wait to leave school and become a (8) . VII. Complete the following text, using the words in the box. drums rap India hands weddings trousers Bhangra is from (1) and Pakistan. People traditionally played the music at harvest time and also to celebrate New Year and (2) . The most traditional instrument is a type of (3) . Many modern pop artist mix Bhangra with hip hop and (4) ___. The dancers in Ayesha’s class learn the dance steps and how to move their (5) ___. Women wear colorful clothes including a shirt, (6)___ and a kind of scarf. VIII. Number the sentences of the conversation in the correct order. Mr Davies: Here you are. Mr Davies: How much is that? Mr Davies: The six o’clock film. Mr Davies: Two adults and two children, please. Mr Davies: Two tickets for The Walter Horse, please. Woman: Adult or child? Woman: Thank you. Enjoy the film. Woman: OK, and which performance do you want to see? Woman: That’s $18 altogether. Woman: Two adults and two children at six o’clock. That’s fine. IX. Rewrite the sentences using “not as as”. 1. The hotel in New York was better than the hotel in California. 2. French is easier than German. 3. Rick is friendlier than Glenn. 4. Indonesia is hotter than Viet Nam. 5. Football is more exciting than volleyball. X. Complete the sentences using the comparative, superlative form or “as as” of the adjectives given. 1. Mai is (good) ___ singer in our class. 2. Guitars aren’t (expensive) ___ many other instruments. 3. It’s (easy) ___ to play an instrument after you’ve. 4. I play the piano (good) ___ than I play the violin. 5. Saxophones are (heavy) ___ than a lot of instruments. 6. Traditional pianos are (suitable) ___ than keyboards for beginners. 7. The guitar is one of the (popular) ___ instruments among young people. XI. Rewrite these sentences, using the words in brackets. 1. The painting is bigger than the photograph. (not as as) 25
 26. →___. 2. This painting is more expensive than my painting. (not as as) →___. 3. This picture is the same as the picture in our room. (not different from) →___. 4.This film is more interesting than the one we saw last week. (not as as) →___. 5. The journey was shorter than we thought at first. (not as as) →___. XII. Complete the following sentences, using 'too' or 'either'. 1. Teenagers in Korea listen to K-pop, and those in Viet Nam do ___. 2. These photos are not clear, and those aren’t ___. 3. I never watch horror films and my brother doesn’t___. 4. Peter studies music at school, and Alice does ___. 5. Duong is interested in reading books, and Chau is ___. 6. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not ___. 7. I love country music, and I like rock and roll ___. 8. When I finish painting my room, I’ll do the kitchen ___ XIII. Supply the correct tenses of the verbs in brackets: 1. They (not see) the film Titanic yet. 2. Tom (call) his boss recently. 3. John (read) the letter from Mary already. 4. We (not begin) . to learn for the test yet. 5. I (meet) Robert at the supermarket this morning. 6. Nancy (be) to Viet Nam several times. 7. My pen isn’t here. Someone (take) . it already. 8. When your father (give up) . smoking? 9. The motorbike looks clean. (you/ wash) . . it? 10. My brother (collect) stamps when he was a child. 11. My uncle (move) to Da Lat in 2005. 12. The Greens (be) to many countries in the world so far. 13. We (go) to that village to do volunteer work several times. 14. We (spend) our summer vacation in Ha Long Bay last July. 15. I (hear) the good news from Mary a few minutes ago. 16. I enjoy fishing because it (be) interesting. 17. you (finish) your homework yet? 18. Don’t worry we (go) swimming with you tomorrow. XIV. Write full sentences using the suggested words and phrases given: 1. They / visited / Ha Long Bay / many times. 2. My brother / not like / ice-skating / because he thinks / it/ dangerous. 3. We/ already/ ask/ people/ donate/ books / clothes / children. . 4. I / not like/ eat/ junk food / because / it / not be / good / my health. UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK I.Vocabulary: beat (v) /biːt/khuấy trộn, đánh trộn beef (n) /biːf/thịt bị bitter (adj) /ˈbɪtə/đắng broth (n) /brɒθ/nước xuýt delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/ngon, thơm ngon 26
 27. eel (n) /iːl/con lươn flour (n) /flaʊə/bột fold (v) /fəʊld/gấp, gập fragrant (adj) /ˈfreɪɡrənt/thơm, thơm phức green tea (n) /ˌɡriːn ˈtiː/chè xanh ham (n) /hỉm/giăm bơng noodles (n) /ˈnuːdls/mì, mì sợi omelette (n) /ˈɒmlət, ˈɒmlɪt/trứng tráng pancake (n) /ˈpỉnkeɪk/bánh kếp pepper (n) /ˈpepər/hạt tiêu pork (n) /pɔːk/thịt lợn pour (v) /pɔː/rĩt, đổ recipe (n) /ˈresɪpi/cơng thức làm mĩn ăn salt (n) /ˈsɔːl/muối salty (adj) /ˈsɔːlti/mặn, cĩ nhiều muối sandwich (n) /ˈsỉnwɪdʒ/bánh xăng-đúych sauce (n) /sɔːs/nước xốt sausage (n) /ˈsɒsɪdʒ/xúc xích serve (v) /sɜːv/múc/xới/gắp ra để ăn shrimp (n) /ʃrɪmp/ con tơm slice (n) /slaɪs/miếng mỏng, lát mỏng soup (n) /suːp/xúp, canh, cháo sour (adj) /saʊər/chua spicy (adj) /ˈspaɪsi/cay, nồng spring rolls (n) /sprɪŋ rəʊlz/nem rán sweet (adj) /swiːt/ngọt sweet soup (n) /swiːt suːp/chè tasty (adj) /ˈteɪsti/đầy hương vị, ngon tofu (n) /ˈtəʊfuː/đậu phụ tuna (n) /ˈtjuːnə/cá ngừ turmeric (n) /ˈtɜːmərɪk/củ nghệ warm (v) /wɔːm/hâm nĩng II.Pronunciation: -Sound: /ɒ/, /ɔ:/ III. Grammar: 1.How much and How many ? "How much" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ khơng đếm được. Vì chủ thể của câu hỏi là danh từ khơng đếm được nên những sự vật này được đo đếm theo đơn vị như lít, kg, giờ, năm. Ví dụ: • How much time do we have to finish the test? (Chúng ta cĩ bao nhiêu thời gian để hồn thành bài kiểm tra?) • How much money did you spend? (Em đã tiêu hết bao nhiêu tiền?) Nếu động từ cần dùng là "be" thì bạn luơn dùng ở dạng ở số ít (singular), chẳng hạn "is", "was". Bạn dùng "How much" khi muốn hỏi giá thứ gì đĩ, áp dụng với cả danh từ đếm được.Ví dụ: • How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?) • How much are those shoes? (Đơi giày này giá bao nhiêu?) Cách dùng How many "How many" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đĩ, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều, luơn nằm sau "How many" và tạo thành cụm "How many + danh từ số nhiều". Ví dụ: • How many days are there in January? (Tháng một cĩ bao nhiêu ngày?) • How many people work in your company? (Cơng ty bạn cĩ bao nhiêu người?) Lưu ý: Bạn cĩ thể bỏ danh từ trong câu hỏi với "how many" và "how much" nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đĩ để tránh việc lặp đi lặp lại. Ví dụ: 27
 28. A: I would like to buy some cheese. (Tơi muốn mua một ít pho mát?) B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?) A: I need some coins. (Tơi cần một ít đồng xu) B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?) 2. A/An/Some/Any -A + N (số ít =phụ âm) -An + N( số ít= ng.âm) -Some+ N (số nhiều/ khơng đếm được-câu khẳng định) -Any + N (số nhiều/ khơng đếm được-câu phủ định và nghi vấn) IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Interviewer: Are you from Nghe An? Man: Yes, I am. Interviewer: Are there any traditional dishes there? Man: Yes, there are. There's a kind of soup. Its name is Sup Luon. Interviewer: What are the ingredients? Man: Well, there's eel, turmeric, pepper, and some chilies. It's often served with bread. Interviewer: Where are you from? Woman: I'm from Da Nang. Interviewer: Can you give me an example of a traditional dish there? Woman: Our traditional dish is called My Quang. Interviewer: What are the ingredients? Woman: It's made with rice noodles, shrimp, pork, and some vegetables. Interviewer: Are you from Hai Phong? Man: No, I'm from Ha Noi. Interviewer: What are the traditional dishes in Ha Noi? Man: There are a lot. Banh Tom is one. Interviewer: Banh Tom! What is it, exactly? Man: It's fried pastry with red shrimp on the top. Interviewer: Mmm, sounds delicious. 2,Kỹ năng đọc: -Sometime we don’t know all of the words in a passage and don’t have time to look up words in the dictonary,It’s okays! Practise using the words around the word you don’t know to guess the meaning. 1.When can we enjoy pho? We can enjoy pho for all kinds of meals during a day, from breakfast to dinner, and even for a late night snack. 2.What are the noodles made from? They are made from the best variety of rice. 3.How is the broth for pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup) made? The broth for pho bo is made by stewing the bones of cows for a long time in a large pot. The broth for pho ga is made by stewing chicken bones. 4.How is the chicken meat served with pho ga? It is boneless and cut into thin slices. 3.Kỹ năng nĩi: -I love Vietnamese food I often eat 3 meals a day-breakfast-lunch-and dinnner. -I usually have breakfast with bread/ stick rice/ noodle .at 6 o’clock. -After school at 11’30 I have lunch with rice, fish, vegetables, beef, pork vv -My dinner often begin at 7 .00pm It’s the main meal of the day in my family. I think Vietnamese foods wonderful, helthy and tasty. 1.What do you have for breakfast? 2. What is your favourite food? 3. What is your favourite drink ? 28
 29. 4. what food do you hate? 5. what food can you cook? 6. Can you cook omelette ? Talk about your favorite food or drink and how to make it. Talk about a popular dish in Viet Nam. Talk about a popular dish in Tra Vinh ? Do you like it ? What food / drink can you make? 4.Kỹ năng viết: Make your writing complete! Try to answer Who, What, When, Where, Why, and How, to help you in your writing. FRIED RICE We will prepare: 1-2 green onions, 2 large eggs, 1 teaspoon of salt, a teaspoon of pepper, 4 tablespoons of oil, 4 cups of cold cooked rice, 1-2 tablespoons of light soy sauce. Firstly, we beat the eggs with salt, pepper, onion. Then we heat the pan and add 2 tablespoons of oil. When the oil is hot, pour the the mixture into the pan. When it is hot, take it out and clean out the pan. Next, we add 2 tablespoons oil, add the rice, stir-fry for a few minutes, using chopsticks to break it apart, stir in the soy sauce. When the rice is heated through, we add the mixture back into the pan. Remember to serve hot. V.Bài tập: I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 1. A. fall B. want C. water D. already 2. A. shop B. hot C. coffee D. bone 3. A. taught B. cause C. laugh D. audience 4. A. world B. morning C. short D. fork 5. A. bargain B. warm C. farm D. carp II. Match a question in Column A with a correct answer in Column B. Column A Column B 1. Can I help you? A. I’d like some rice. 2. How much beef do you want? B. I have it twice a day. 3. What do you need? C. I like lemon juice. 4. How many eggs would you like? A. A dozen, please 5. How much is a loaf of bread? B. One kilo, please 6. What’s your favorite food? C. There’s some rice and some pork 7. How does the food taste? D. Yes. I’d like some green tea. 8. When do you often drink it? E. Two dollars. 9. What’s your favorite drink? F. A bit sour and sweet. 10. What’s for dinner? G. It’s chicken noodle soup. III. Complete each of the following sentences with a, an, some or any. 1. I would like dozen eggs. 2. My mother wants to make eel soup for dinner. 3. I’m afraid we don’t have vegetables left in the fridge. 4. Would you like coffee, Mrs. Phuong? 5. There is orange in the box. 6. Do we have apple juice in the fridge? 7. There is milk in the bottle. 8. They don’t want meat. 9. We have rice and fish for lunch. 10. Mrs. Brown never has sugar for tea. IV. Each sentence below contains an error. Underline it and write the correct answer in the space provided. 1. There is any lemon juice on the shelf in the kitchen. 1/ 2. How many oranges and how many milks do you want? 2/ 29
 30. 3. I need two kilos of meats and some onions. 3/ 4. How much rice and how much apples would you like? 4/ 5. My brother never wants some lemon juice for breakfast. 5/ 6. How many beefs and how much fish do you need? 6/ 7. My brother would like a banana and a water. 7/ 8. How much eggs and how much bread do you want? 8/ 9. Would you like any milk or fruit juice for dinner? 9/ 10. There are some peas, but there aren’t any meat. 10/ V. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences. 1. I want a of orange juice. A. slice B. bar C. piece D. carton 2. Be careful when you the oil into the flying pan. A. serve B. pour C. beat D. fold 3. We need a kilo of fish and pork. A. much B. any C. many D. some 4. My sister likes beef. It’s her favorite A. meat B. drink C. vegetable D. fruit 5. kilos of chicken do you want? A. How much B. How any C. How many D. How some 6. A bowl of noodles ten dollars. A. is B. are C. have D. has 7. On the table there were vegetables, bread and two large A. a bowl of soup B. bowl of soups C. bowls of soup D. bowls of soups 8. –“Is there anything else?” - “ ” A. Here you are B. A dozen, please C. Twenty-eight dollars D. Yes. I need some milk 9. – “What’s for breakfast?” - “ ” A. I’m full B. There is some bread C. I’d like some milk D. Eight thousand two hundred 10. – “Is there any fruit?” - “Yes. ” A. There is some soda B. There are some cabbages C. There is some pork D. There are some grapes VI. Use the words given and other words to complete the second sentence. 1. I would like six apples. (DOZEN) . 2. What is the price of a bowl of beef noodle soup? (MUCH) 3. There is sugar in many kinds of food. (HAVE) 4. We haven’t got any tomatoes. (THERE) 5. My sister likes chicken very much. (FAVORITE) TEST YOURSELF A. PRONUNCIATION 1. Write /ɒ//& :/ 0. opera ___ɒ___ 7. hot ___ 14. doctor ___ 1. sport ___ 8. sore ___ 15. law ___ 2. stop ___ 9. watch ___ 16. door ___ 3. bought ___ 10. job ___ 17. short ___ 4. bottle ___ 11. straw ___ 18. water ___ 5. thought ___ 12. problem ___ 19.course ___ 6. top ___ 13. four ___ 20. wrong ___ 2. Choose the word whose underlined part is different from the others 1. A. talk B. walk C. fall D. sale 2. A. sometimes B. season C. song D. sugar 3. A. walked B. worked C. painted D. washed 4.A. whole B. forest C. role D. fold 5. A. bought B. brought C. thought D. though 30
 31. 6. A. born B. bored C. strong D. sore throat 7. A top B. boss C. job D. more 8. A. bottom B. short C. course D. four 9. A. short B. talk C. bother D. bald 10. A. not B. technology C. hot D. sport B. VOCABULARY 1. Write food and drink under the picture 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Write the words in the correct column Food Fruit Drink Vegetables ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3. Which is the odd 1A. bread B. lemon C. milk D. rice 2. A. cake B. box C. bar D. bottle 3. A. heat B. serve C. slice D. sauce 4. A. pork B. chicken C. cucumber D. beef 5. A. tasty B. friendly C. bitter D. delicious 6. A. turkey B. duck C. chicken D. lamb 7. A. roll B. noodles C. bread D. toast 8. A. tea B. coconut C. coke D. coffee 9. A. plate B. pan C. saucer D. dish 10. A. grapes B. cabbage C. spinach D. peas 11. A frozen B. bitter C. sweet D. sour 12. microwave B. kettle C. barbecue D. oven 13. A. salad B. broccoli C. water melon D. cucumber 14.A. banana B. cherry C. mango D. carrot C. GRAMMAR 31
 32. 1. Complete these sentences with a, an, some, any 0. There’s some toast on the table. 1. Have you got ___ bread? 2. If you’re hungry, have ___ sandwich. 3. My mother often has ___ banana for her breakfast. 4. I’m thirsty. Can I have___ drink, please? 5. You didn’t buy ___ bacon this morning, Mai? 6. If you eat ___ apple every day, you can keep the doctor away. 7. Is there ___cheese, Mom? 8. I think there aren’t ___ sweets left. 9. There were ___ cups of tea on the table this morning. 10. I don’t know if Mr. Hai likes drinking ___ cup of white coffee every day. 2. Choose the best answer 1. I’d like ( a tube of/ a bottle of/ a bar of/ a can of) chocolate. 2. Is there( any/ some/ many/ few) beer in the fridge? 3. How much (bananas/ oranges/ eggs/ sugar) do you need? 4. She never touches ( healthy/ unhealthy/ good/ delicious) food. 5. What would you like to eat? ( I’d like a pizza/ I like pizza/ yes, thanks/ yes, please) 6. Her mother( made/ divided/sliced/heated) the beef into strips. 7. Children ( need/ needn’t/ should/shouldn’t) eat too many sweet things. 8. Add( few/ a little/ may/ too much) salt to the soup, please. 9. Stop, please. That is ( a little/ a few/ too much/ too many) coffee. 10. I ate ( too much/ too a lot of/ plenty/ so many) ice cream so I felt sick. D. SPEAKING Work in pairs. Complete and practice the conversation. What did you do after dinner? What did you eat on that day? How was your last weekend? Was your dinner expensive? Who did you do with? How about your drink? A: Hi ( 0) How was your last weekend? B: That’s great! I was in a restaurant last Saturday. A(1)___ B: I went with my mom and dad. A(2)___ B: Yes, we had some lovely fish soup, grilled shrimps and steamed squids with ginger fish sauce A: (3)___ B: I drank some fruit juice, but my parents had some wine. A: (4)___ B:Not at all. We paid about 600,000 VND. A: (5) ___ B: We visited our grandparents and went home at 9: 00pm A: You really had an interesting weekend, but I didn’t. E. WRITING 1. please!/ a cup of coffee/ I’d like/ with/ two spoonful of sugar. ___ 2. need/ pancakes?/ How much/ to make/ flour/ do you ___ 3. hungry./ if/ some bread and butter/ You can have/ you are ___ 4. please?/ how to cook/ tell me/ Can you/ Hue beef noodles ___ 5. You/ eat/ vegetables/ much/ should ___ 6. like/ I’d/ some/ potatoes/ carrots/ and/ some ___ 32
 33. 7. bananas/ any/ but/ I/I/ have/ some/ don’t/ have/ oranges ___ 8. They/ cup/ and/ a / would/ coffee/ a/ of/ piece/of/ cake/ like ___ UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM I.Vocabulary: build (v) /bɪld/xây dựng consider (v) /kənˈsɪdər/coi như consist of (v) /kənˈsɪst əv/bao hàm/gồm construct (v) /kənˈstrʌkt/xây dựng doctors' stone tablet (n) /ˈdɒktər stəʊn ˈtỉblət/bia tiến sĩ erect (v) /ɪˈrekt/xây dựng, dựng lên found (v) /faʊnd/thành lập grow (v) /ɡrəʊ/trồng, mọc Imperial Academy (n) ɪmˈpɪəriəl əˈkỉdəmi/Quốc Tử Giám Khue Van Pavilion (n) /pəˈvɪljən/Khuê Văn Các locate (v) /ləʊˈkeɪt/đĩng, đặt, để ở một vị trí pagoda (n) /pəˈɡəʊdə/chùa recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/chấp nhận, thừa nhận regard (v) /rɪˈɡɑːd/đánh giá relic (n) /ˈrelɪk/di tích site (n) /saɪt/địa điểm statue (n) /ˈstỉtʃuː/tượng surround (v) /səˈraʊnd/bao quanh, vây quanh take care of (v) /teɪk keər əv/trơng nom, chăm sĩc Temple of Literature (n) /ˈtempl̩ əv ˈlɪtərɪtʃər/Văn Miếu World Heritage /wɜːld ˈherɪtɪdʒ/Di sản thế giới II.Pronunciation:- Sound : /tʃ/ and /dʒ/ III.Grammar: 1.Passive: Quy tắc: A: S + V + O P: S + be + V3/ed + by O 1. Lấy tân ngữ ở câu chủ động ra làm chủ ngữ của câu bị động . 2. Thêm động từ “to be”nhưng phải cùng thì với câu chủ động và theo chủ ngữ của câu bị động . 3. Đưa động từ (V) ở câu chủ động xuống, nhưng phải ở dạng V3/ed. 4. Đưa chủ từ ở câu chủ động xuống làm túc từ cho câu bị động, nhưng trước nĩ phải cĩ “by”. Lưu ý: -Trạng ngữ chỉ thời gian sẽ được đặt ở cuối câu. Trạng ngữ chỉ nơi chốn đặt trước “by” - Nếu sau “by” là đại từ nhân xưng (me, him, her, .) hoặc people, someone, one , anyone , anybody , somebody , everyone , . ta cĩ thể bỏ TENSES FORMS EXAMPLES A: John delivers the newspapers every morning. 1. A:S +V/V-s/es + O S V O PRESENT SIMPLE: P: S + is/ am are + V3/ed -> P: The newspapers are delivered by John every morning. S V O A: My mother wrote that letter. 2. PAST A:S + V-ed/bqt . S V O SIMPLE: P:S + was/ were + V 3/ed -> P: That letter was written by my mother. S V O 3. A:S+is/am/are +V-ing A: He is asking me a lot of questions. PRESENT PROGRE P:S+is/am/are+being+V3/ed S V O O 33
 34. TENSES FORMS EXAMPLES SSIVE: -> P: I am being asked a lot of questions (by him). -> : A lot of questions are being asked to me (by him). A: She was doing her homework at that time. 4. PAST A:S+was/were +V-ing PROGRE S V O P:S+was/were+being+V SSIVE: 3/ed -> P: Her homework was being done (by her) at that time. 5. MODAL VERBS(ca n, may, Ex: A: My friend can answer this question. must. will, A:S+ can, may, +Vbare S V O shall, have P:S+ can, may, + be +V3/ed -> P: This answer can be answered by my friend. to, used to, S V O ought to / be going to ) IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Audio script: Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history. He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation. Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370. 2,Kỹ năng đọc: 1.When was the Imperial Academy founded? In 1076. 2.Why was it successful? Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it. 3.Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy? Chu Van An was. 4.What is another special thing about it? It is considered the first university in Viet Nam. 3.Kỹ năng nĩi: -There are many famous place in Viet nam but I think Temple of Literature is the most famous place . It’s located in the centre of Hanoi. The tickets are sold at the gate of this hictoric site. -You can see the Doctor’s tone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate -The time of day to visit is 8.00am-5.00p.m 1.where would you like to go? 2. who would you like to go with? Which places in Vietnam / Tra Vinh do you think visitors would enjoy visiting most? Name some interesting places to visit in Tra Vinh. How often do you visit Ba Om lake / uncle Ho temple / Ba Động beach? Are there any problems of these places ? 4.Kỹ năng viết:Emperor Ly Thanh Tong founded The Temple of Literature in 1070. Now it is considered as one of the historic and cultural sites of Vietnam. And then in 1076 Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam. In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. Now it is recognized as the World heritage by UNESCO. In 2003, the Ha Noi People Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong, and Chu Van An who founded and developed Temple of Literature - Imperial Academy 34
 35. V.Bài tập: I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 1. A. chemistry B. speech C. chocolate D. marching 2. A. geography B. germ C. gift D. region 3. A. literature B. suggestion C. natural D. national 4. A. message B. garage C. storage D. advantage 5. A. gradual B. soldier C. educate D. graduate II. Give the correct form of the verbs in brackets. 1. David and his father (visit) the Temple of Literature last week. 2. The University of Cambridge (form) . in 1209. It always (consider) to be one of the most prestigious universities in the world. 3. My sister (study) law at Vietnam National University, Ho Chi Minh City now. This university (situate) in Thu Duc District. 4. I think this institution (widen) twice since 1999. 5. A new university (establish) in our province in the near future. 6. The old buildings (not reconstruct) . until at the end of 2000. 7. A lot of trees (plant) . around the school at the moment. 8. My brother (graduate) from the University of Melbourne in 2012. III. Give the correct form of the words given to complete the sentences. 1. The Temple of Literature is considered one of the most important sites of Vietnam. (HISTORY) 2. The school is quite normal, but its are really beautiful. (SURROUND) 3. The university grows and receives from the society. (RECOGNISE) 4. Is Hung Kings’ Temple a place in Vietnam? (CULTURE) 5. The university was a great and it became famous all over the world. (SUCCEED) 6. The students were prepared for the final exam. (CARE) 7. Was the of the first Doctors’ Stone Tablet ordered by King Le Thanh Tong? (ERECT) 8. Many students and teachers have contributed for the of the school. (DEVELOP) 9. Thong Nhat Palace is a tourist in Ho Chi Minh City. (ATTRACT) 10. Many and scholars discussed about the change of the curricular. (EDUCATE) IV. Choose the correct answer A, B, C, or D to finish the sentences. 1. Khue Van Pavilion is as the symbol of Hanoi City. A. considered B. regarded C. surrounded D. expected 2. Tom doesn’t know why many students pay a to the Temple of Literature before their exams. A. walk B. trip C. visit D. holiday 3. The laboratory is to the main building. A. next B. near C. in front D. between 4. You’d better an umbrella because it’s rainy. A. taking B. to take C. will take D. take 5. The University of Oxford among the top five universities in the world. A. ranks B. is ranked C. is ranking D. being ranked 6. I think the University of Cambridge is the second university in the United Kingdom. A. old B. older C. oldest D. elder 7. We to Professor Marshall about the research topic two days ago. A. spoke B. were speaking C. have spoken D. were spoken 8. The Imperial Academy was constructed Emperor Ly Nhan Tong. A. within B. under C. behind D. above 35
 36. 9. The institution of many classrooms and libraries for students. A. is consisted B. has been consisted C. consists D. is consist 10. Active voice: Havard University has awarded by Harvard University. Passive voice: Nam a scholarship by Harvard University. A. has is awarded B. has was awarded C. has be awarded D. has been awarded V. Put the following sentences into the passive voice. 1. People invented the wheel thousands of years ago. ___ 2. Are they building a statue of Chu Van An? ___. 3. Do four busy streets surround the Temple of Literature? ___. 4. They will not provide pencils at the test, so please bring your own. ___. 5. Mr. Binh hasn’t taught us since the last semester. ___. 6. A student teacher is doing that experiment. ___. 7. Did you buy this dictionary two weeks ago? ___. 8. Alan’s knowledge about science and technology doesn’t impress me. ___. 9. They are going to build a new school here next year. ___. 10. I have used this computer for two years.= ___. VI. Read the following passage and choose the best answer for each blank. Almost all people have a fear of examinations. Examinations, (1) , are a part of our lives and all schools in Vietnam have examinations. Examinations were first (2) in China about three thousand years ago. Scholars had to memorize long passages taken from several books. Those who did well in the examination (3) to enter the government service. Nowadays, the main (4) of examination is to test how well a person understands the subjects which have been taught. They are also used to find how well the students perform (5) pressure. 1. A. however B. although C. therefore D. also 2. A. played B. made C. held D. gained 3. A. allowed B. were allowed C. have allowed D. allowing 4. A. part B. idea C. content D. purpose 5. A. under B. above C. within D. inside VII. Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence. 1. They have offered Quang the opportunity to study abroad. Quang___. 2. Was Tom given a lot of presents on his birthday? Did ___? 3. I advise you to revise the lesson carefully for the next exam. You’d ___. 4. Is Professor Cook teaching that course this semester? Is that course ___? 5. The construction of the lecture hall cannot be completed until next month? 36
 37. We cannot ___? FIRST-TERM TEST 1 I. Read the passage and choose the correct option for each blank. Sandwiches are common in many countries. But (1) did this strange name come from? The Earl of Sandwich (1718 – 1792) was an Englishman. He liked (2) cards. One night he played for hours and got very hungry. (3) he didn’t want to stop his card games. He asked for some roasts meat (4) two pieces of bread. (People bake roast meat in the oven or a stove). He ate the food (5) he played cards. People gave his name (6) this new kind of food. Pizza is (7) international food. A baker probably (8) the pizza in Naples, Italy. It was about the same time (9) the first sandwich. “Pizza” means “pie” in Italian. People (10) the name “pizza pie” for a long time. Now it is just “pizza”. 1. A. what B. when C. where D. how 2. A. play B. played C. plays D. playing 3. A. So B. Moreover C. But D. Because 4. A. for B. between C. on D. among 5. A. while B. until C. after D. before 6. A. to B. for C. from D. with 7. A. other B. another C. others D. the other 8. A. did B. discovered C. invented D. found 9. A. than B. as C. like D. from 10. A. was used B. have used C. use D. used II. Choose the best option A, B, C or D to finish the sentences. 1. We must be quick. There’s time left. A. little B. few C. much D. more 2. He made the soup by mixing meat with some rice. A. little B. few C. a little D. a few 3. Luckily, I few mistakes in my last exam. A. make B. made C. have made D. am making 4. You look very . I’m sure you play sports regularly. A. thin B. fat C. fit D. well 5. Hamlet is an example of a . It has an unhappy ending. A. tragedy B. character C. comedy D. play 6. I such nice and enthusiastic volunteers before. A. never meet B. have never met C. never met D. will never meet 7. I want to pass the test, I’m studying hard. A. but B. because C. so D. although 8. Paul is similar to his brother in their interest horse riding. A. to B. with C. for D. in 9. I am not ready yet and A. she is too B. she is not C. so is she D. she isn’t either 10. They play was very long, but there were two A. intervals B. rests C. interruptions D. gaps . UNIT 7: TRAFFIC I.Vocabulary: boat (n) /bəʊt/con thuyền circle (n) /ˈsɜːkl̩/vịng trịn fly (v) /flaɪ/lái máy bay, đi trên máy bay helicopter (n) /ˈhelɪˌkɒptər/máy bay trực thăng illegal (adj) /ɪˈliːɡəl/bất hợp pháp park (v) /pɑːk/đỗ xe pavement (n) /ˈpeɪvmənt/vỉa hè (cho người đi bộ) plane (n) /pleɪn/máy bay prohibitive (adj) /prəˈhɪbɪtɪv/cấm (khơng được làm) railway station /ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃən/nhà ga xe lửa reverse (v) /rɪˈvɜːs/quay đầu xe 37
 38. road sign (traffic sign) /rəʊd saɪn/ ˈtrỉfɪksaɪn/biển báo giao thơng roof (n) /ruːf/nĩc xe, mái nhà safely (adv) /ˈseɪfli/an tồn safety (n) /ˈseɪfti/sự an tồn seatbelt (n) /ˈsit ˌbelt/dây an tồn ship (n) /ʃɪp/tàu thủy traffic jam (n) /ˈtrỉfɪk dʒỉm/tắc đường traffic rule/lawobey traffic rules /ˈtrỉfɪk rul/lɔː/əʊˈbeɪ ˈtrỉfɪk rulz/luật giao thơng/tuân theo luật giao thơng train (n) /treɪn/tàu hoả triangle (n) /ˈtrɑɪˌỉŋgəl/hình tam giác tricycle (n) /ˈtrɑɪsɪkəl/xe đạp ba bánh vehicle (n) /ˈviɪkəl/xe cộ, phương tiện giao thơng II.Pronunciation: -Sound /e/ and /eɪ/ III.Grammar: 1.Used to: Form: + S + used to + Vinf + o. -S + didn’t + Vinf + o. ? Did + S + Vinf + o? * S+ used to + V (inf) = S+ usually + V(past) = S + don’t/ doesn’t + V(inf) anymore/anylonger = Nolonger + Do/Does+ S + V(infi) . 2.Distance: Khoảng cách. 1. Cách hỏi HOW FAR là câu hỏi thường dùng nhất để hỏi về khoảng cách giữa hai địa điểm - Cấu trúc câu với “How far?”: How far + is/am/are + subject? Ex:How far is it?(Chỗ đĩ cách đây bao xa?) - Chúng ta cĩ hai loại câu hỏi với “How far?”, câu hỏi số ít và câu hỏi số nhiều Ex: How far is my house from Tan Son Nhat airport ?(Nhà tơi cách sân bay Tân Sơn Nhất bao xa?) => Số ít How far are your parent? (Bố mẹ bạn ở cách bao xa?) ==> Số nhiều => Trả lời bằng It is + Khoảng cách + m/km . IV. Các kỹ năng: 1.Kỹ năng nghe: Tape script The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. SãoPaulo in Brazil has the world's worst daily traffic jams. According to reports, thehistorical congestion record was set on June 1, 201 2, with 295 kilometres of vehiclequeues around the city during the evening rush hour. Some other big cities alsosuffer from serious congestion in the rush hour.The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities.So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse 2,Kỹ năng đọc: 1.Where should you cross the street? We should cross the street at the zebra crossing. 2.What must one always do when he/ she drives? He/ She must always fasten the seatbelt. 3.Should one drive after drinking alcohol? Why or why not? No, he shouldn’t. Because it is very dangerous. / No, he shouldn’t. Because it is very dangerous. (He may cause an accident.) / No, she shouldn’t. Because it is very dangerous. / No, she shouldn’t. Because it is very dangerous. (She may cause an accident.) 4.What must you do before you turn left or right while driving or riding a motorbike? We must give a signal. 5.Why should pedestrians wear light coloured clothes in the dark? Because the other road users can see them clearly and avoid crashing into them. 3.Kỹ năng nĩi: What should you do to have traffic safety? 38
 39. There are some rules about road safety. It very important to obey these rules when you use the road. We should: 1. Always look carefully where you go 2. Use the pavement or footpath 3. Walk across the street at the zebra crossing 4. Wait for the traffic light to turn green before you cross the street. 5. Always fasten your seatbelt when you drive 6. Don’t drive if you feel tired or after you drink alcohol 7. Strictly obey traffic signals 8. Always wear a helmet when you ride a motorbike or electric bike 9. Give a signals before you turn left or right 10. Always keep both hand on the handle bar 1. When you are a road user, what should you NOT do? We shouldn’t talk and laugh loudly, look back, go in a red light 2. Should one drive after drinking alcohol? Why or why not? No, he/ she shouldn’t. Because it is very dangerous. He/ she may cause an accident 3. Why should pedestrians wear light coloured clothes in the dark? - Because the other road users can see them clearly and avoid crashing into them. 4. How do you go to school every day? How far is it from your house to school? 4.Kỹ năng viết: My city - Ho Chi Minh city, has bad traffic problems. There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. The city has the most motorbikes in this country. Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains so heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain. Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously. As a result, there are traffic accidents every day in this city. V.Bài tập: I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line. 1. A. station B. mistake C. lane D. many 2. A. ready B. break C. ahead D. dead 3. A. freight B. vein C. ceiling D. neighbor 4. A. pretty B. depend C. left D. expensive 5. A. straight B. pain C. said D. afraid II. Match one question in Column A with a correct answer in Column B. Column A Column B 1. How far is it from here to the nearest market? A. Four dollars and sixty cents. 2. How often do you go to the post office? B. About one hour and a half. 3. How much is a one-way ticket to the airport? C. It’s about one kilometer. 4. How do you get there from your home? D. I walk. 5. How long does it take to get there by bus? E. About twice a month. III. Match a sentence in Column A with an appropriate sentence in Column B. Column A Column B 1. I was very fit when I was young A. He used to smoke a lot. 2. The teachers at my school were kind B. He used to play for the local team. 3. My brother’s room was so messy. C. It used to follow me everywhere. 4. I had a dog when I was a kid. D. We used to go everywhere by bus. 5. My family had some lovely holidays. E. We used to freeze on winter mornings. 6. When I was young, we didn’t have a car. F. He used to fly Airbus. 7. And we didn’t have central heating. G. He never used to tidy it at all. 8. My uncle was a pilot for Vietnam Airlines. H. I used to do a lot of exercises. 39
 40. 9. My father was weak. I. They used to help pupils. 10. My brother was a soccer player. J. We used to go camping all over the country. IV. Finish each of the following sentences 1. Mr. and Mrs. Smith are flying to Hanoi now. (TRAVELLING) 2. Van had a motorbike once, but he doesn’t any more. (USED)___ 3. My father usually goes to work by car. (DRIVES) ___ 4. This part of the city didn’t have traffic jams very often. (USE)___ 5. I used to walk to school when I was young. (FOOT) ___ V. Use the words given to complete each of the following sentences. 1. Traffic jam/ one/ most common/ issue/ big city/ world//. ___ 2. There/ many/ people/ use/ road/ and/ one/ main reason/ cause/ traffic jam//. ___ 3. We/ solve/ traffic problem/ by/ encourage/ people/ use/ bicycle/ rather/ car/ short trip//. ___ 4. People/ use/ public transports/ reduce/ number/ private vehicles/ road//. ___ 5. Move/ big/ company/ factory/ city/ countryside/ help reduce/ traffic jam//. TEST YOURSELF I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. traffic B. pavement C. plane D. station 2. A. recycle B. vehicle C. helicopter D. reverse 3. A. railway B. mail C. sail D. captain 4. A. sign B. mistake C. triangle D. drive 5. A. nearest B. head C. bread D. health II. Find the odd once out A, B, C or D 1. A. riding B. driving C. gardening D. flying 2. A. no cycling B. no parking C. no right turn D. sign 3. A. train B. plane C. car D. sail 4. A. by car B. on foot C. by bus D. by bicycle 5. A. rule B. ride C. reverse D. drive III. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence. 1. Minh used to .his homework late in the evening. A. does B. do C. doing D. did 2. If people the rules, there are no more accidents. A. follow B. take care of C. obey D. remember 3. You should right and left when you go across the roads. A. see B. look C. be D. take 4. Hurry up or we can’t .the last bus home. 40
 41. A. keep B. follow C. go D. catch 5. Lan used to go to school A. with bicycle B. by foot C. in car D. by bus 6. Public in my town is good and cheap. A. transport B. tour C. journey D. travel 7. is not very far from here to the city centre. A. That B. This C. It D. There 8. When there is a traffic jam, it me a very long time to go home. A. costs B. takes C. lasts D. spends 9. Mai’s dad usually drives her to school .her school is very far from her house. A. but B. though C. because D. or 10. Yesterday Hoa and Lan .round West Lake. It took them an hour. A. cycle B. cycles C. cycling D. cycled IV. Fill each blank with a word given in the box: vehicles across did ride feels break it rules accidents after 1. What you do last Sunday? 2. I stayed at home and looked my younger brother yesterday. 3. Does your bike ever down on the way to school? 4. We must always obey traffic for our safety. 5. How far is from your house to the bus stop? 6. He used to a tricycle when he was three years old. 7. Now there are more traffic than there used to be in this city. 8. There did not use to be many .on the roads in my home town. 9. He lives in a small village in the mountains so he never worried about traffic jams. 10. You should remember to walk the streets at the zebra crossings. V. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words give. 1. The distance from my house to school is about 500 metres. (It) . 2. My father went to work by car some years ago, but now he goes by bus. (used to) . 41
 42. 3. Don’t drive too fast or you’ll have an accident. (If) . 4. Is it possible to go to Sa Pa by motorbike? (Can) . 5. My mother is a careful driver. (drives) . 6. He had a stomachache. He didn’t wash his hands. (so) VI. Read the passage and choose the best answer Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle. The boy’s leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers. 1. What did the writer see yesterday? A. a fire B. an accident C. a fighting D. a crash 2. The accident happened between a taxi and . A. a bus B. a car C. a bicycle D. a motorbike 3. The boy was sent to the hospital by . A. a police B. a car C. an ambulance D. a passenger 4. What part of his body was hurt? – His A. arm B. leg C. head D. shoulder 5. How was the driver driving when the accident happened? – Very . A. slowly B. fast C. carefully D. well VII. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. This composition is about my aunt’s (1) in Florida last year. She hired a car at Miami (2) , and soon (3) .lost. So, she stopped to ask a young man how to get to the hotel. Unfortunately, the young man had a gun; he made my aunt get (4) of the car, and she had to give him all her money. Luckily, a police car drove past a few minutes later and (5) . . Then, the police arrested the thief and got my aunt’s money back. (6) the end, my aunt had quite a good holiday, but she said that she was happy to get back home. 1. a. holiday b. vacation c. festival d. a & b 42
 43. 2. a. airport b. airway c. airplane d. airstrip 3. a. took b. had c. got d. caught 4. a. in b. out c. inside d. outside 5. a. picked her up b. picked up her c. showed her around d. showed around her 6. a. In b. At c. On d. When VIII. Make up sentences using the words and phrases given 1. We/ used/ school/ on/ foot. . 2. about / 30km/ my town/ Ha Long Bay/. . 3. My family/ used/ go / holiday / seaside / summer/. . 4. How/ long / it / take/ you/ Ha Noi / Sa Pa/? . 5. There / used / be / a factory / town centre / but/ it / move/ the/ suburbs/. . 6. You/ must / learn / about / road safety/ before/ riding/ your/ bike/ road/. UNIT 8: FILMS I.Vocabulary: animation (n) /ˌỉnɪˈmeɪʃən/phim hoạt hoạ critic (n) /ˈkrɪtɪk/nhà phê bình direct (v) /dɪˈrekt/làm đạo diễn (phim, kịch ) disaster (n) /dɪˈzɑːstə/tai hoạ, thảm hoạ documentary (n) /ˌdɒkjəˈmentri/phim tài liệu entertaining (adj) /ˌentəˈteɪnɪŋ/thú vị, làm vui lịng vừa ý gripping (adj) /ˈɡrɪpɪŋ/hấp dẫn, thú vị hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/vui nhộn, hài hước horror film (n) /ˈhɒrə fɪlm /phim kinh dị must-see (n) /ˈmʌst siː/bộ phim hấp dẫn cần xem poster (n) /ˈpəʊstə/áp phích quảng cáo recommend (v) /ˌrekəˈmend /giới thiệu, tiến cử review (n) /rɪˈvjuː/bài phê bình scary (adj) /ˈskeəri/làm sợ hãi, rùng rợn science fiction (sci-fi ) (n) /saɪəns fɪkʃən/phim khoa học viễn tưởng star (v) /stɑː/đĩng vai chính survey (n) /ˈsɜːveɪ/cuộc khảo sát thriller (n) /ˈθrɪlə /phim li ki, giật gân 43
 44. violent (adj) /ˈvaɪələnt/cĩ nhiều cảnh bạo lực II.Pronunciation: Sound: /t/,/id/,/d/ = ed 1. Đuơi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ cĩ phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ cĩ từ phát âm cuối là “s”. E.g:Hoped /hoʊpt/: Hy vọng Coughed /kɔːft/: Ho Fixed /fɪkst/: Sửa chữa Washed /wɔːʃt/: Giặt Catched /kỉtʃt/: Bắt, nắm bắt Asked /ỉskt/: Hỏi 2. Đuơi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ cĩ phát âm kết thúc là /t/ hay /d/. E.g:Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn Added /ỉd/: thêm vào 3. Đuơi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp cịn lại. E.g:Cried /kraɪd/: Khĩc Smiled /smaɪld/: Cười Played /pleɪd/: Chơi III. Grammar: 1. Tính từ cĩ đuơi -ED. - Để chỉ cảm xúc của con người (để nĩi người ta cảm giác như thế nào). Ví dụ:She felt tired after working hard all day.(Cơ ấy thấy mệt vì làm nhiều việc suốt cả ng Lưu ý: Ta nĩi ai đĩ 'bored' nếu cĩ điều gì đĩ (hay ai đĩ) 'boring'. Hoặc khi cĩ điều gì đĩ nĩ 'boring' làm cho bạn 'bored'. Ví dụ:Ann is bored because her job is boring.(Ann đang chán nản vì cơng việc của cơ ấy nhàm chán) 2. Tính từ cĩ đuơi -ING. - Để mơ tả sự vật và hồn cảnh như thế nào. Ví dụ:Working hard all day is tiring.(Làm nhiều việc cả ngày rất mệt) This lecture is very confusing. I don't understand.(Bài giảng này thật khĩ hiểu. Tơi khơng hiểu được) - Tính từ đuơi -ING nĩi với bạn về cơng việc. Ví dụ:My job is boring. (Cơng việc của tơi thật nhàm chán 3. So sánh một số cặp từ - Interesting/interested (thú vị). Ví dụ:June thinks politics is very interesting.(June cho rằng chính trị rất thú vị) June is very interested in politics.(June rất quan tâm đến chính trị) - Disappointing/disappointed (thất vọng). Ví dụ:The film was disappointing. I expected it to be much better.(Bộ phim thật thất vọng. Tơi đã nghĩ rằng nĩ hay hơn nhiều 2.Connector: Although/ Eventhough/Though although + S + V(mệnh đề) despite = in spite of + N/V-ing. *Các cơng thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau: a) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau: – Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING . Although Tom got up late, he got to school on time. => Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time. b) Nếu chủ từ là Noun (danh từ)+ be + Adj (tính từ) – Đem tính từ đặt trước danh từ ,bỏ to be Although the rain is heavy, .=> Despite / in spite of the heavy rain, c) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ =Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be Although He was sick, => Despite / in spite of his sickness, . d) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ – Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ Although He behaved impolitely, => Despite / in spite of his impolite behavior , e) Nếu câu cĩ dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N – Thì bỏ there be Although there was an accident , => Despite / in spite of an accident, 44